- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Ashtanga samgrahaRAJAYAKSMA CHIKITSA - Treatment of pulmonary tuberculosis - Ashtanga Samgraha Chikitsasthana Chapter...

RAJAYAKSMA CHIKITSA – Treatment of pulmonary tuberculosis – Ashtanga Samgraha Chikitsasthana Chapter 7

अथातो राजयक्ष्मचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्मयाः । इतिह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।। १ ।। We will now expound Rajayaksma chikitsa – treatment of consumption/pulmonary tuberculosis, thus said atreya and other great sages. (1)

Sodhana in Rajayakshma – purifactory therapies in Pulmonary Tuberculosis

बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य शोधनम् । ऊर्ध्वाधो यक्ष्मिणः कुर्यात् सस्नेहं यन्न कर्शनम् ।।२।।

पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा । सर्पिष्मत्या यवाग्वा वा वमनद्रव्यसिद्धया ॥ ३ ॥

वमेद्विरेचनं दद्यात्त्रिवृच्श्यामानृपद्रुमान् । शर्करामधुसर्पिर्भिः पयसा तर्पणेन वा ।। द्राक्षाविदारीकाश्मर्यमांसानां वा रसैर्युतान् ॥ ४ ॥

Patients of yaksma (consumption) who are strong and have great aggravation of dosha, should be given oleation therapy and sudation therapy first and then administered sodhana (purifactory therapy) of both upper and lower parts (emesis and purgation respectively) by the use of the unctous (fatty) recipes, which do not make the body weak. Vomiting should be induced by using phala (madana phala) boiled in milk, or with sweet liquids or meat juice or with yavagu (gruel) processed with emetic drugs and mixed with (a little) ghee. Purgations may be induced with milk mixed with sugar, honey and ghee, or by administration of trivrit, syama or nrpadruma, or with tarpana (barley or rice flour mixed with sugar and milk), or by the use of meat juice mixed with draksa, vidari and kasmarya. (2-4)

शुद्धकोष्ठस्य युञ्जीत विधिं बृंहणदीपनम् । हृद्यानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च ॥५॥

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रं समास्थितम् । लघुमच्युतवीर्यं च सुजरंबलकृच्च यत् ॥ ६ ॥

आजं क्षीरंघृतं मांसं क्रव्यान्मांसं च शोषजित् । काकोलूकवृकद्वीपिगवाश्वनकुलोरगम् ॥७॥

गृध्रभासखरोष्ट्रं च हितं छद्मोपसंहितम् । ज्ञातं जुगुप्सितं तद्धि छर्दिषे न बलौजसे ॥ ८ ॥

Thus, after making the kosta ( alimentary tract) cleared (of aggravated doshas), brimhana (nourishing) and dipana (increasing hunger) therapies should be adopted; he should be given foods and drinks which are pleasing, mitigating vata and easily digestable; sali, sastika, rice, godhuma (wheat), yava barley) and mudga ( green-gram) which are more than one year old, and such others which are easily digestable, which have not lost their potency, which undergo quick digestion and are strengthening (should be used as food).

Goat’s milk, ghee produced from goats milk, and goats meat and flesh of carnivorous animals cure consumption. Flesh of the crow, owl, jackal, tiger, cow, horse, mungoose, snake, vulture, ass or camel, should be given without revealing its identity; if made known, these may cause disgust and produce vomiting and so not (conducive for improvement of) strength and ojas (essence). (5-8).

मृगाद्याः पित्तकफयोः पवने प्रसहादयः । वेशवारीकृताः पथ्या रसादिषु च कल्पिताः ॥ ९ ॥

भृष्टाः सर्षपतैलेन सर्पिषा वा यथायथम् । रसिका मृदवः स्निग्धाः पटुद्रव्याभिसंस्कृताः ॥१०॥

हितामौद्गककौलत्थास्तद्वद्यूत्राश्चसाधिताः सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् ।।११।।

सदाडिमं सामलकं स्त्रिग्धमाजंरसंपिबेत् | तेन षड्विनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ १२ ॥

Meat of animals of the groups commencing with that of mrga ( mrga, viskira, pratuda and bilesaya) are suitable for (subduing) pitta and kapha, and those of the prasaha etc. (prasaha, mahanuga, jalacari, matsya and misra groups) are suitable for ( subduing) pavana (vata).

Meat is to be prepared into vesavara or rasa (soup) fried in mustard oil or ghee as desired. Rasika (a kind of menu) which is soft, fatty, processed with spices are good; similarly yusa (soups) of mudga kulattha etc. (processed with spices). Juice of goats milk along with pippali, yava, kulattha, nagara, dadima or amalaka and mixed with ghee or oil should be given to drink; by this, the six symptoms (of yaksma) commencing with pinasa (nasal catarrah) will be cured. (9-12)

Chandrakanta Raga

Draksa, devoid of its seeds is made into a paste with the juice of kola and dadima, mixed well with filtered dhanyambu (water of corn flour slightly fermented) along with a paste of sauvarchala, vyosa, patra, ela and dipyoka and kept in a pot for some time; later it is taken out, filtered and mixed with honey, karpura, lavanga and kesara. This recipe known as Candrakanta Raga cures consumption, improves digestion and taste. (13-14)

Brihat bhutrnaka Raga

शुक्ताम्लधात्रीस्वरसैर्द्राक्षायाः कल्कितं पलम् ।।१५।।

गुडषट्पलसंयुक्तं युक्तं शुक्ष्णैश्चकार्षिकैः । वृक्षाम्लधान्यद्रमिलीराजिकादाडिमोषणैः ।।१६।।

कोलदाडिमनिर्यासपिष्टयास्थिविहीनया । द्राक्षया स्वच्छधान्याम्बुप्लुतालोडितकल्कया ।।१३।।

कार्यः सौवर्चलव्योषपत्रैलादीप्यकान्वितः | समाक्षिकः सकर्पूरः सलवङ्गः सकेसरः ॥ १४ ॥

चन्द्रकान्तो यथार्थाख्यः शोषहाग्निरुचिप्रदः ।

पलेन नागपुष्पस्य किञ्चित्सौवर्चलेनच । ससेव्यपत्रत्वक्तोयः सुरसारसमूर्छितः ।।१७।। भूरिभूस्तृणको रागः कण्ठ्यो रुच्यः समाक्षिकः ।

Fermented sukta and dhatri svarasa (fresh juice of amalaka) and paste with one pala of paste of draksa, six pala of guda (jaggery) and paste of one karsa each of vrikshamla, dhanya, dramili (ela), rajika, dadima and usana, processed with one pala of nagapushpa, little of sauvarchala, sevya, patra, tvak, toya (musta) and juice of surasa. This recipe known as Bhuri (brihat) bhutrnaka raga, consumed with honey is good for the throat and improves taste. (15-17).

पिबेच्च सुतरां मद्यं जीर्णं स्त्रोतोविशोधनम् ।।१८।।

पित्तादिषु विशेषेण मध्वरिष्टाच्छवारुणीः सिद्धं वापञ्चमूलेन तामलक्याथवा जलम् ।।१९ ।।

पर्णिनीभिश्चतसृभिर्धान्यनागरकेणवा | कल्पयेच्चानुकूलोस्यतेनान्नंशुचियत्नवान् ॥ २० ॥

These patients should drink old madya (wines) always; for these purify the channels; madhvarista and the acchavaruni (scum of varuni) especially in pitta etc; or that prepared with panchamula (laghu) and tamalaki, or water boiled with the four parnis (saliparnı, prsiparni, masaparni, mudgaparni) or with dhanya and nagara; such of the foods which are suitable to him and clean should be made available at all costs. (18-20)

दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन वा । बलागर्भंघृतं योज्यं क्रव्यामांसरसेन वा ॥ २१ ॥

Medicated ghee prepared with decoction of dashamoola, or juice of flesh of carnivorous animals with paste of bala is beneficial, if used with honey and milk. ( 21 )

सक्षौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा । जीवन्ती मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च ॥ २२ ॥

पुष्कराह्नं शठीं कृष्णां व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलाम् । नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम् ।

कल्कीकृत्यघृतं पक्कं रोगराजहरंपरम् ।।२३ ।।

Medicated ghee prepared with ten parts of ghee and paste of jivanti, madhuka, draksa, fruits of kutaja, puskara, Sathi, krsna, vyaghri, goksuraka, bala, nilotpala, tamalaki, trayamana and duralabha. This ghee is best to cure the king of diseases ( consumption). (22-23)

दुरालभां गोक्षुरकं चतस्त्रः पर्णिनीर्बलाम् । भागान् पलोन्मितान् कृत्वा पलंपर्पटकस्य च ॥ २४ ॥

पचेद्दशगुणे तोये दशभागावशेषिते । पूते तस्मिन् घृतप्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत् ।।२५ ॥

गर्भं दत्वा शठीकृष्णाभूनिम्बोत्पलसारिवाः । त्रायन्तीं पौष्करंमूलं सहपत्रफलां फलम् ॥ २६ ॥

कुटजाच्च जयेत्तद्धि शिरःपार्श्वासवेदनाम् । तृष्णांछर्दिमतीसारंकासदाहभ्रमज्वरान् ।।२७।।

Duralabha, goksura, the four parnis, bala and parpata- each one pala are boiled in ten parts of water and decoction reduced to one – tenth quantity and filtered, it is then mixed with one prastha of ghee two of milk and paste of sathi, krsna, bhunimba, utpala, sariva (krsna sariva), trayanti, puskara mula, fruits of sahapatra phala (tamalaki) and of kutaja and medicated ghee prepared. This ghee cures pain of the head, flanks and shoulders, thirst, vomiting, diarrhoea, cough, burning sensation, giddiness and fever. (24-27)

घृतंखर्जूरमृद्धीकामधुकैः सपरूषकैः । सपिप्पलीकं वैस्वर्यकासश्वासज्वरापहम् ॥ २८ ॥

Medicated ghee prepared with kharjura, mrdvika, madhuka, parusaka and pippali cures loss of voice, cough, dyspnoea and fever. (28)

दशमूलभृतात् क्षीरात्सर्पिर्यदुदियान्नवम् । सपिप्पलीकं सक्षौद्रं तत्परं स्वरबोधनम् ॥ २९ ॥

Milk is boiled with dashamoola, it is then converted into curds, butter and ghee successively. This ghee mixed with pippali and honey is best for improving the voice. (29)

शिरः पार्श्वासशूलघ्नं कासश्वासज्वरापहम् । पञ्चभिः पञ्चमूलैर्वा शृताद्यदुदियात्घृतम् ॥ ३० ॥

Milk is boiled with the drugs of all the five panchamula (brhat, madhyama, laghu, trna and kantaki) and ghee prepared from it. This cures the pain of the head, flanks, and shoulders, cough, dyspnoea and fever. (30)

पञ्चानांपञ्चमूलानां रसे क्षीरचतुर्गुणे | सिद्धं सर्पिर्जयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तकं बलम् ॥ ३१ ॥

Juice (decoction) of the drugs of all the five panchamula (making up one part) is mixed with four parts of milk, and medicated ghee prepared from it. This cures all the seven upadravas (secondary diseases such as kanthodhvamsa etc) of consumption. ( 31 )

Satpala ghrita

पञ्चकोलयवक्षारषट्पलेन पचेत्घृतम् । प्रस्थोन्मितं तुल्यपयः स्रोतसां तद्विशोधनम् ॥ ३२ ॥

गुल्मज्वरोदरप्लीहग्रहणीपाण्डुपीनसान् । कासश्वासाग्निसदनश्वयथूर्ध्वानिलान्जयेत् ।।३३ ।।

Five pala each of panchakola, and one pala of yavakshara, one prastha of ghee and equal part of milk are all cooked into a medicated ghee. This clears the channels, cures abdominal tumor, fever, enlargement of the abdomen, diseases of the spleen and duodenum, anaemia, nasal catarrah, cough, dyspnoea, weakness of digestion, dropsy and upward movement of vata. (32-33 )

रास्त्राबलागोक्षुरकस्थिरावर्षाभुवारिणि । जीवन्तीपिप्पलीगर्भं सक्षीरंशोषजिद्घृतम् । अश्वगन्धावृतात् क्षीरात्घृतंच ससितापयः ||३४ ॥

Medicated ghee prepared with decoction of rasna, bala, goksura, sthira, and varsabhu, mixed with milk and paste of jivanti and pippali cures consumption; similarly

the ghee prepared from decoction of ashwagandha, milk and ghee, consumed with sugar and milk. ( 34 )

Mamsa sarpi

साधारणामिषतुलां तोयद्रोणद्वयेपचेत् । तेनाष्टभागशेषेण जीवनीयैः पलोन्मितैः ||३५ ।।

साधयेत् सर्पिषः प्रस्थं वातपित्तामयापहम् । मांससर्पिरिदं पीतं युक्तं मांसरसेन वा । कासश्वासस्वरभ्रंशशोषहृत्पार्श्वशूलजित् ॥३६ ॥

One tula of meat (of animals of temporate lands) is cooked in two drona of water and reduced to one eighth. To this is added one pala each of the drugs of jivaniya gana (vide chapter 15 of sutrasthana) and one prastha of ghee and medicated ghee prepared. This recipe known as Mamsa sarpi, consumed either alone or along with juice of meat cures diseases of vata and pitta, cough, dyspnoea, loss of voice, emaciation and pain in the region of the heart and flanks. (35-36)

Parasara ghrita

यष्टीबलागुडूच्यल्पपञ्चमूलतुलांपचेत् । शूर्पेऽपामष्टभागस्थे तत्र पात्रंपचेत्‌घृतात् ॥३७॥

धात्री विदारीक्षुरसत्रिपात्रे पयसोऽर्मणे | सुपिष्टैर्जीवनीयैश्च पाराशरमिदं घृतम् ।। ससैन्यं राजयक्ष्माणमुन्मूलयतिशीलितम् ||३८ ।।

Yasti, bala, guduchi, and alpa ( hrsva) panchamula- together making one tula are boiled in one surpa (two drona) of water and decoction reduced to one-eighth, this is mixed with one patra (adhaka) of ghee, three patra of (one each of) juice of dhatri, vidari and iksu, one arma (drona) of milk, and paste of drugs of jivaniyagana (onefourth the quantity of ghee) are all cooked together and medicated ghee prepared. This recipe known as Parasara ghrta destroys the king of diseases (rajayaksma) along with his army. (37-38)

मूर्वाहरिद्राखदिरक्वाथं सर्पिः शकृद्रसम् । गोगजाजाविहयजं पयस्तुल्यान् दश द्रवान् ।। ३९ ।।

स्वादुस्कन्धं त्रिकटुकं कल्कितं देवदारु च । पचेत्तच्चाशुशोषघ्नं तद्वद्वासावरीधृतम् ॥ ४० ॥

Decoction of murva, haridra and khadira, ghee, juice of fresh dung of the cow, elephant, goat, sheep and horse and cows milk-these ten liquids, each equal in quantity are boiled along with a paste of drugs of svaduskandha (group of sweet drugs) (chapter 18 of sutrasthana) trikatu, devadaru and medicated ghee prepared. This cures consumption quickly, likewise, also the ghee prepared from vasa and vari (satavari). (39-40)

द्विपञ्चमूलवरणयवबिल्वपुनर्नवाः । करञ्जबोलस्थविरकुलत्थबदराग्निकाः । ॥४१॥

भल्लातकं च तत्क्वाथे षड्गुणे साधयेत् घृतम् । गर्भं दत्वा स्नुहीक्षीरं शुकाख्याचव्यसैन्धवम् ॥

हरीतकींच तच्छोषशोफमेहोदरापहम् ।।४२ ।।

यवाग्वावापिबेन्मात्रांलिह्याद्वामधुनान्विताम् । सिद्धानां सर्पिषामेषां दद्यादन्नेन वा सह ॥४३ ||

A decoction is prepared from the two panchamula (brhat and laghu) varana, yava, bilva, punarnava, karanja, bolasthvira, kulattha, badara, agnika, and bhallataka – each equal part and reduced to one-sixth; to this is added ghee, and paste of milky sap of snuhi, and paste of sukhakhya (kshira kakoli), chavya, saindhava, and haritaki and cooked to prepare a medicated ghee, which cures consumption, dropsy, diabetes and enlargement of the abdomen. This can be taken along with yavagu (gruel) or licked with honey or eaten along with good. (41-43)

Eladi ghrita

एलाजमोदात्रिफलासौराष्ट्रीव्योषचित्रकान् । सारानरिष्टगायत्रीसालबीजकसम्भवान् ॥४४ ।।

भल्लातकं विडङ्गं चपृथगष्टपलोन्मितम् । सलिलेषोडशगुणेषोडशांशस्थितंपचेत् ॥ ४५ ॥

पुनस्तेन घृतप्रस्थंसिद्धे चास्मिन्पलानिषट् । तवक्षीर्याः क्षिपेत्त्रिंश सिताया द्विगुणं मधु ॥४६॥

घृतात्त्रिजातात्त्रिपलं ततोलीढं खजाहतम् ।पयोनुपानं तत्प्राहे रसायनमयन्त्रणम् ॥४७॥

मेध्यं चक्षुष्यमायुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात् । मेहगुल्मक्षयव्याधिपाण्डुरोगभगन्दरान् ॥

ये च सर्पिर्गुडा: प्रोक्ताः क्षते योज्याः क्षयेऽपि ते ।।४८ ।।

Eight pala each of ela. ajamoda, triphala, saurastri, vyosa, chitraka, sara (pith or extract) of arista, gayatri, sala and bijaka, bhallataka and vidanga-areall boiled in sixteen parts of water and decoction reduced to one-sixteenth part. To this is added one prastha of ghee, six pala of tavakshira, thirty of sugar and three of trijataka well stirred and medicated ghee prepared. Next, honey, twice the quantity of sugar is added. This recipe taken in the morning followed by drinking milk acts as rejuvinator without any restrictions, is good for improving intellegence, eyes (vision) and span of life, kindles hunger, quickly cures diabetes, abdominal tumor, consumption, anaemia and fistula of the rectum.

The medicated sarpi-guda described under ksata (kasa) can also be used in ksaya ( consumption). (44-48)

खर्जूरपिप्पलीद्राक्षापथ्याशृङ्गीदुरालभाः । त्रिफलपिप्पलीमुस्ता शृङ्गाटगुडशर्कराः ।।४९ ।।

वीराशठीपुष्कराख्यासुरसाशर्करागुडा: । नागरं चित्रकोलाजाः पिप्पल्यामलकं गुडः ॥५०॥

विडङ्गसारश्चविका त्र्यूषणं च विचूर्णितम् । अर्धकैः स्मृताः लेहाः पञ्चैते मधुसर्पिषा ||

स्वर्याः कासक्षयश्वासपार्श्वरुक्कफनाशनाः ॥५१॥

Leha (confection) prepared from drugs enumerated in the following five half verses, licked with honey and ghee improves taste and cures cough, consumption, dyspnoea, pain in the flanks and mitigate kapha :

a. Kharjura, pippali, draksa, pathya, sringi and duralabha

b. triphala, pippali, musta, sringata, guda and sarkara,

c. vira, sathi, puskara, surasa sarkara and guda,

d. nagara, chitraka, laja, pippali, amalaka and guda, e. vidangasara, cavika and tryasana. (49-51)

त्वगेलापिप्पलीक्षीरीशर्कराद्विगुणाः क्रमात् । चूर्णिता भक्षयेल्लिह्यात्पूर्ववद्वा तथागुणाः ॥५२॥

Tvak, ela, pippali, ksiri (tugaksiri) and sarkara (sugar) each succeding one double in quantity than its preceding are made into nice powder and licked with honey as described earlier also acts likewise. (52)

तिलमाषाश्वगन्धा वा माक्षिकाजघृतद्रुताः पूर्वोक्तेष्वेवरोगेषु वातप्रायेषुपूजिताः ॥५३ ॥

Tila, masa and ashwagandha, consumed with honey and goats ghee (prepared from goats milk) is ideally suited to the diseases mentioned above which have predominance of vata. (53)

स्वरसादचिकित्सितम् ।

Svarasada chikitsa – Treatment of weakness of voice

विशेषात् स्वरसादेऽस्य नस्यधूमादि योजयेत् । तत्रापिवातजे कोष्णंपिबेदौत्तरभक्तिकम् ।।५४ ।।

कासमर्दकवार्ताकीमार्कवस्वरसैघृतम् । साधितंकासजित्स्वयंसिद्धमार्तगलेन वा ॥ ५५ ॥

बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टंससैन्धवम् । तैलंवामधुकद्राक्षापिप्पलीकृमिनुत्फलैः ॥५६॥

हंसपाद्याश्च मूलेन पक्वं नस्तो निषेचयेत् । सुखोदकानुपानं च ससर्पिष्कं गुडौदनम् ॥

अश्नीयात् पायसं चैवं स्निग्धं स्वेदं च योजयेत् ॥५७॥

In the treatment of weakness of voice, nasya (nasal medication) dhuma (inhalation of smoke) and such other therapies should be prescribed.

In vataja type especially, drinking of warm ghee after food, prepared from juices of kasamarda, vartaka and markava, cures cough and improves voice; so also the ghee prepared from artagala; eating the paste of leaves of badari fried in ghee added with saindhava or pouring into the nose an oil prepared from madhuka, draksa, pippali krminut phala (vidanga) and root of hamsapadi; the patient should eat food mixed with guda (jaggery) and ghee followed by warm water as an after-drink or eat payasa (sweet pudding prepared with milk) mixed with fats; measures which cause sweating should be adopted. (54-57)

पित्तोद्भवे पिबेत्सर्पिः शृतशीतपयोनुपः ।क्षीरिवृक्षाङ्कुरक्वाथकल्कसिद्धं समाक्षिकम् ॥५८ ।।

In that caused by pitta, the patient shold drink medicated ghee prepared from the decoction and paste of sprouts of kshiravriksha (trees yeilding milky sap) along with honey followed by drinking of boiled and cooled milk. (58)

अश्रीयाच्च ससर्पिष्कं यष्टीमधुकपायसम् । बलाविदारिगन्धाभ्यां विदार्या मधुकेनच ॥ ॥ ५९ ॥

सिद्धं सलवणं सर्पिर्नस्यं स्वर्यमनुत्तमम् । प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला ||६० ॥

साधितं क्षीरसर्पिश्च तत् स्वर्यं नावनं परम् | लिह्यान्मधुरकाणां च चूर्णं मधुघृतान्वितम् ।।६१ ।।

वरीं बलां पयस्यां वा काकोलीमधुके तथा ।

Oreat payasa (milk pudding) prepared with yastimadhu and mixed with honey. Medicated ghee prepared with bala, vidarigandha, vidari and madhuka mixed with a little of salt, used as a nasal medication is best for improving the voice. Medicated ghee prepared with prapaundarika, madhuka, pippali, brihati and bala, along with milk and ghee used as a nasal drops is best for improving voice. Powder of drugs of madhura gana (drugs of sweet taste (chapter 18 of sutrasthana) mixed with honey and ghee should be licked; similarly also the powder of vari, bala and payasya or of kakoli and madhuka. (59-61) एवमस्यानुपशमे ललाटे व्यधयेत्सिराम् ।।६२ ।।

If, by the above mentioned methods, no relief is found, then the vein in the forehead should be cut. (62)

पिबेत् कटूनि मूत्रेण कफजे रूक्षभोजनः । कट्फलामलकव्योषं लिह्यात्तैलमधुप्लुतम् ॥६३ ॥

व्योषक्षाराग्निचविकाभापथ्यामधूनि वा । यवैर्यवाणूं यमके कणाधात्रीकृतां पिबेत् ।

भुक्त्वाद्यापिप्पलीं शुण्ठीं तीक्ष्णं वा वमनं भजेत् ॥६४ ॥

In the kaphaja type, pungent drugs should be mixed with (cows) urine and taken as a drink; foods which are non-fatty should be consumed. Powder of katphala, amalaka, and vyosa should be licked with oil and honey, or powder of vyosa, kshara (yavakshara), agni, cavika, bharigi and pathya along with honey, or yavagu (gruel) of yava partaken. After meals he should eat pippali and sunthi or take a dose of a powerful emetic (so as to vomit). (63-64)

शर्कराक्षौद्रमिश्राणि शृतानि मधुरैः सह । पिबेत्यांसि यस्योच्चैर्वदतो विहतः स्वरः ||६५ ||

He whose voice is lost because of continuous, loud talk should drink milk boiled with drugs of sweet taste, cooled and mixed with sugar and honey. (65)

अरोचकचिकित्सितम् ।

Arocaka chikitsa – Treatment of anorexia

विचित्रमन्नमरुचौ हितैरुपहितंहितम् ॥ बहिरन्तर्मृजाचित्तनिर्वाणंहृद्यमौषधम् ॥६६॥

द्वौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनैः । कषायैः क्षालयेदास्यं धूमं प्रायौगिकं पिबेत् ॥६७ ॥

तालीसपत्रवटकाः सकर्पूरसितोपलाः |शशाङ्ककिरणाख्याश्च भक्ष्या रुचिकराः परम् ।।६८ ।।

Different kinds of foods which are tasty should be given to the patient of arocaka (loss of taste). He should undergo cleansing both externally and internally (internal cleansing by emesis and purgations), keep his mind free from emotions, take medicines which are pleasant to his mind, brush his teeth both the times (morning and evening), wash the mouth with decoctions of drugs which cleanses it, inhale smoke in prayogika dhuma method (described in chapter 30 of sutrasthana). Pills made with talisapatra, karpura and sitopala (should be kept in the mouth), eatables ( snack) known as sasanka kirana are best to improve taste. (66-68)

वातादरोचके तत्रपिबेचूर्णं प्रसन्नया | हरेणुकृष्णाकृमिजिद्राक्षासैन्धवनागरात् ।।६९।।

एलाभार्ङ्गयवक्षारहिङ्गुयुक्ता घृतेन वा । छर्दयेद्वावचाम्भोभिः पित्ताच्चगुडवारिभिः ।।७० ।।

लिह्याद्वाशर्करासर्पिर्लवणोत्तममाक्षिकम् । कफाद्वमेन्निम्बजलैर्दीप्यकारग्वधोदकम् ।।७१ ।।

पानं समध्वरिष्टाश्च तीक्ष्णाः समधुमाधवाः | पिबेच्चूर्णं च पूर्वोक्तं हरेण्वाद्युष्णवारिणा ॥७२॥

त्रिकटुत्रिफलारात्रीयवक्षारंमधुप्लुतम् । प्रातराहारकाले च युञ्जीतमुखधावनम् ।।७३॥

In anorexia caused by vata, the patient should drink prasanna (the scum of varuni) or ghee mixed with the powder of harenu, krsna krmijit, drasa, saindhava, nagara, ela, bharangi, yavakshara and hingu.

In anorexia caused by pitta, he should be made to vomit by using either the decoction of vacha or jaggery water and then lick a mixture of sugar, ghee, lavanottama and honey.

In that caused by kapha, he should be made to vomit by drinking decoction of nimba, or of dipyaka and aragvadha; he should drink arista (fermented decoction) added with honey, or strong madhava (wine prepared from honey) both mixed with honey; drink hot water mixed with powder of harenu and other drugs mentioned above.

Mouth wash may be done both in the morning and before meals with mixture of trikatu, triphala, ratri (nisa) yavakshara and madhu (honey). (69-73)

बिडं सौवर्चलं कुष्ठमजाजी मरिचंसिता | धात्र्येलापद्मकोशीरपिप्पलीचन्दनोत्पलम् ।।७४ ।।

लोध्रं तेजोवती पथ्या यवक्षारं कटुत्रयम् । आर्द्रदाडिमनिर्यास: साजाजीसितशर्करः ।।७५ ।।

सतैलमाक्षिका युक्ताश्चत्वारः कवलग्रहाः । चतुरोऽरोचकान्हन्युरेकदोषसमस्तजान् ।।७६।।

कारव्यजाजीमरिचद्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम् । सौवर्चलगुडक्षौद्रं सर्वारोचकनाशनम् ।।७७।।

Kavala graha (mouth gargles) with the decoction of the following four groups of drugs will cure the four kinds of anorexia-three from each dosha seperately and one from all of them together, respectively

a. bida, sauvarchala, kustha, ajaji, maricha and sita (sugar)

b. dhatri, ela, padmaka, usira, pippali, chandana and utpala

c. lodhra, tejovati, pathya, yavakshara and katutraya

d. juice of fresh dadima, ajaji and sitasarkara (white sugar) – each of these combinations mixed with oil and honey.

Karavi, ajaji, maricha, draksa, vrikshamla, dadima, sauvarchala, guda (jaggery) and ksaudra (honey) made as a gargle cures all types of anorexia. (74-77)

Samasarkara churna

एलात्वङ्नागकुसुमतीक्ष्णकृष्णामहौषधम् । भागवृद्धंक्रमाच्चूर्णंनिहन्ति समशर्करम् ॥७८ ।।

प्रसेकारुचिहृत्पार्श्वकासश्वासगलामयान् ।

Ela, tvak, nagakusuma, tiksna, krsna, mahausadha, each succeding one double in quantity than its preceding-made into nice powder, mixed with sugar, equal in quantity of all the drugs; this recipe cures excess salivation, anorexia, pain of the heart and flanks, cough, dyspnoea and diseases of the throat. (78)

Yavanyadi churna

यवानीतिन्तिणीकाम्लवेतसौषधदाडिमम् ।।७९ ।।

कृत्वा कोलं च कर्षांशं सितायाश्च चतुष्पलम् । धान्यसौवर्चलाजाजीवराङ्गं चार्धकार्षिकम् ॥८० ॥

पिप्पलीनां शतं चैकं द्वे शते मरिचस्य च । चूर्णमेतत् परं रुच्यं हृद्यं ग्राहि हिनस्ति च ।। विबन्धकासहत्पार्श्वप्लीहार्शोग्रहणीगदान् ।८१ ॥

One karsa each of yavani, tintini, amlavetasa, ausadha dadima and kola, four pala of sita (sugar), half karsa each of dhanya, sauvarchala, ajaji and varanga, pippali one hundred and maricha two hundred both by number-all are converted into nice powder. This powder is best for improving taste; is pleasing to the heart (or mind) stops loose motions and cures constipation, cough, pain of the heart and flanks, dise ase of the spleen, piles and disorder of the duodenum. (79-81)

Talisadi churna

तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली शुभा । यथोत्तरं भागवृद्धास्त्वगेले चार्धभागिके ||८२ ॥

तद्रुच्यं दीपनं चूर्णं कणाष्टगुणशर्करम् । कासश्वासारुचिच्छर्दिप्लीहहृत्पार्श्वशूलजित् ॥ ८३ ॥ पाण्डुज्वरातिसारघ्नं मूढवातानुलोमनम् ।

Talisapatra, maricha, nagara, pippali and subha, each succeeding one double in quantity than its preceding; tvak and ela, each half in quantity, sugar eight times of the quantity of kana-all are powdered nicely. This recipe cures cough, dyspnoea, anorexia, vomiting, splenic enlargement, pain of the heart and flanks, anaemia, fever, diarrhoea, inactive vata and initiates downward movement of vata. (82-83)

Note In this recipe, the quantity of each ingredient is as follows-talisapatra 1 part, maricha 2 parts, nagara 3 parts, pippali 4 parts and subha 5 parts, tvak and ela-each half part and sugar 32 parts. –

Talisadi modaka (vataka)

तालीसपत्रचविकामरिचानां पलं पलम् ।।८४ ॥

कृष्णातन्मूलयोर्द्वे द्वे पले शुण्ठीपलत्रयम् । चतुर्जातमुशीरं च कर्षांशं शुक्ष्णचूर्णितम् ॥८५ ॥

तत्र त्रिंशत्पलं दत्वा क्वथितादमलाद्गुडात् । कुर्वीत मोदकानक्षसम्मितांस्तेऽपि तद्गुणाः ||८६ ।।

Talisapatra, cavika, maricha-each one pala, krsna and its mula (pippali mula) each two pala, sunthi three pala, one karsa each of caturjata and usira-are all made into a fine powder, added with thirty pala of melted guda (jaggery) and rolled into pills of one aksa (in quantity) each. The action and properties of this pill are same as those of the above powder (84-86)

प्रसेकचिकित्सितम् ।

Praseka chikitsa – treatment of excess salivation

अर्कामृताक्षारजले शर्वरीमुषितैर्यवैः ।

प्रसेके कल्पितान् सक्तून् भक्ष्यांश्चाद्याद् बली वमेत् ॥८७ ॥

कटुतिक्तैस्तथा शूल्यं भक्षयेज्जाङ्गलं पलम् । शुष्कांश्च भक्ष्यान्सुलघूंश्चणकादिरसानुपः ॥८८ ।।

श्रेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्रेष्माणमस्यति । कफप्रसेकं तं विद्यात्स्त्रिग्धोष्णैरेव निर्जयेत् ॥८९ ।।

Yava (barley) is soaked for a night in the solution of ksharas (ash) prepared from arka and amrita; next morning it is made into a dough (paste) eatables prepared from it and eaten (for inducing vomiting). If the person is strong drugs of pungent and bitter taste should be administered (as emetics), meat of animals of desert region should be peirced with an iron rod and roasted or that (meat) which is dry (non-fatty) should be partaken; soups prepared from chanaka and others (pulses) which are easily digestable should be used as after-drinks.

Vata getting associated with kapha which has also undergone profound increase, causes excess watering of the mouth (salivation) which is known as kaphapraseka. It should be treated with unctous and hot drugs or therapies. (87-89)

पीनसेsपि क्रममिर्म वमथौ च प्रयोजयेत् । विशेषात्पीनसेऽभ्यङ्गान् स्नेहान् स्वेदांश्चशीलयेत् ।।९० ॥

स्निग्धानुत्कारिकापिण्डैः शिरः पार्श्वगलादिषु | लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान्स्त्रेहोपसंहितान् ।।९१ ।।

This procedure should be adopted even in pinassa (nasal catarrah) and vamathu (vomiting). In pinasa especially, massage with oil and fomentation should be done, by tieing a warm poultice on the sides of the head, throat, etc; meat juice added with salt, sours, pungent materials and processed with oil, should be taken as a drink. (90-91)

शिरोंऽसपार्श्वशूलेषु यथादोषविधिं चरेत् । औदकानूपपिशितैरुपनाहाः सुसंस्कृताः ॥ ९२ ॥

शस्यन्ते सचतुस्नेहाः शिरःपार्श्वासशूलिनाम् | लेपश्चनतयष्ट्याह्वशताह्वाकुष्ठचन्दनैः ।।९३ ।।

In cases of pain in the head, shoulders and flanks, treatment appropriate to the doshas involved should be done. Fomentations over the part with warm meat of animals living in water or in marshy places should be done. Drinking a mixture of all the four fats (ghee, oil, muscle-fat and marrow) (as oleation therapy) is ideal, so also the application of paste of nata, yastyahva, Satahva, kustha and chandana ( warm over the part). (92-93)

बलारास्त्रातिलाः सर्पिर्मधुकं नीलमुत्पलम् । पलङ्कषादेवदारु चन्दनं मधुकं घृतम् ॥९४ ॥

कृष्णगन्धा बला वीरा विदारी सपुनर्नवा | अभीरुयष्टीमधुकं पयस्या कत्तृणंघृतम् ।।९५ ।।

In cases of mixture of two doshas, application of hot poultice of drugs mentioned in the following half verses is beneficial.

a. bala, rasna, tila, sarpi (ghee), madhuka and nilotpala,

b. palankasa, devadaru, chandana, madhuka and ghrta (ghee),

c. krsnagandha, bala, vira, vidari and punarnava,

d. abhiru, yastimadhuka, payasya, katrina and ghrita ( ghee) (94-95)

इत्यर्धयोगैश्चत्वारः प्रदेहा: परिकीर्तिताः | शस्ता: संसृष्टदोषाणां – शिरः पार्श्वासशूलिनाम् ।।९६ ।।

नावनं धूमपानानि स्नेहाश्चौत्तरभक्तिकाः । तैलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकर्म तथापरम् ।।

शृङ्गाद्यैर्वा यथादोषं दुष्टमेषां हरेदसृक् । प्रदेहः सघृतैश्चेष्टः पद्मकोशीरचन्दनैः ॥९७ ॥

दूर्वामधुकमञ्जिष्ठाकेसरैर्वा घृताप्लुतैः । चन्दनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा | अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्चमधुकाम्बुना ।।९८ ।।

For patients who have pain in the sides of the head, flanks and shoulders, nasal drops, inhalation of smoke and drinking of fats after meals, anointing with oil and massage, enemas etc. should be done suitably; vitiated blood should be let out by using horn etc. as prescribed for the dosha involved; warm poultice of padmaka, usira, chandana, durva, madhuka, manjistha and kesara, mixed with ghee, should be done; oil massage should be done either with chandanadi taila or satadhauta ghrta; exposure to the hot fumes of milk or of decoction of madhuka-are to be resorted to. (96-98)

प्रायेणोपहताग्नित्वात् सपिच्छमतिसार्यते । तस्यातिसारग्रहणीविहितं हितमौषधम् ।। सनागरानिन्द्रयवान्पाययेत्तण्डुलाम्बुना ।।९९ ।।

जीर्णेषु तेषु पेयां च चाङ्गेरीतक्रदाडिमः | पाठानिम्बयवानीनां चूर्ण तक्रेण वापिबेत् ।। १०० ।।

सुरया वाप्लुतां पाठां सनागरदुरालभाम् । जम्ब्वाम्रबिल्वमध्यं वा सकपित्थं सनागरम् ।।१०१ ।। पेयामण्डेन

Generally (patients of yaksma) develop diarrhoea with slimy faeces because of loss of digestive activity. For them, medicines prescribed for diarrhoea and diseases of the duodenum will be suitable, nagara and indrayava (powdered nicely) mixed with ricewash should be given to drink; after its digestion, peya (thin gruel) prepared with cangeri, takra (buttermilk ) and dadima should be given; or takra (buttermilk) mixed with powder of patha, nimba and yavani or powder of patha, nagara duralabha mixed with sura (beer); or kernel of jambu, amra or marrow of bilva and kapittha along with nagara mixed with peyamanda (scum of the gruel) should be given to drink. (99-101)

Khala

योगैश्च पाठाद्यैः कारयेत् त्रिभिः ||

ससूप्यधान्यान् सस्नेहान् साम्लान् सलवणान् खलान् ।।१०२ ।।

Khala prepared by mixing soup of grains processed with the above three recipes such as pathadi (patha, nim̃ba and kapittha) mixed with fats, sours and salt should be taken as drink. (102)

वेतसार्जुनजम्बूनां मृणालीकृष्णगन्धयोः श्रीपर्ण्या मातुलुङ्गस्य धातक्या दाडिमस्य च ।

चाङ्गेर्या मदयन्त्याश्चयूथिकायाश्च पल्लवैः ।।१०३।। कालविद्दुग्धिकायाश्च चुक्रिकायाश्चयोजयेत् ।

खलान्दधिसरोपेतान्ससर्पिष्कान्सदाडिमान् । रोचनान्दीपनान् दद्यादतीसारहरान् परम् ।।१०४।।

Khala prepared with the sprouts of vetasa, arjuna, jambu, munali krsnagandha. sriparni. matulunga, dhataki, dadima, cangeri, madayanti yuthika, kalavid, dugdhika and cukrika, mixed with the solid portion of curds, ghee and juice of dadima-is best to improve taste, hunger and cure diarrhoea. (103-104)

पुरीषं यत्नतो रक्षेच्छुष्यतो राजयक्ष्मिणः । सर्वधातुक्षयार्तस्य बलं तस्य हि विड्बलम् ।।१०५ ।।

The faeces of patients of consumption should be conserved with all efforts, because for the patient who is suffering from depletion of all the dhatus (tissues) the only strength for him is that of the faeces. (105)

ज्वरादिष्वपिकुर्वीत विकारेषुयथामयम् । बह्वामयसमूहोहियक्ष्माऽतः सोऽतिदुःसहः ॥१०६ ।।

Appripriate treatment for fever and other diseases (which are associated with consumption), should be done; consumption is difficult to cure because it is a group of many diseases (disease complex). (106)

अजांवापर्युपासीतषण्मासानुटजे वसन् । तत्पयोमूत्रविड्वृत्तिपरिषेकप्रघर्षणः ॥ ताभिः परिवृतः स्वप्यात्तच्छकृदेणुसङ्करे ।।१०७ ।।

एतद्रसायनं श्रेष्ठंरोगराजस्य नाशनम् । अजाशकृद्रसक्षीरदधिमूत्रैः शृतंघृतम् ॥ १०८ ।।

सपञ्चपटुपञ्चाजं क्षयी क्षीरानुपः पिबेत् । मांसमेवाश्वतो युक्त्या माकं पिबतोऽनु च ।। १०९ ।।

अविधारितवेगस्य यक्ष्मानलभतेऽन्तरम् । सुरांसमण्डांमाकमरिष्टान्शीधुमाधवान् ॥११० ॥

यथार्हमनुपानार्थं पिबेन्मांसानि भक्षयन् । स्रोतोविबन्धमोक्षार्थं बलौजःपुष्टये च तत् ।।१११ ॥

The patient should keep company with goats, dwell in their pen for six months, partake their milk, smear his body with their urine and excreta, sleep in their midst on a heap of powder of their excreta. This is the best rejuvinating therapy for the cure of the king of diseases. Medicated ghee prepared with juice of fresh excreta, milk, curds, and urine of goat mixed with the five patu (salts) is to be taken as a drink by a patient of emaciation, followed with goats milk as an after-drink.

In a patient who partakes only meat judiciaously followed by drinking wine prepared from mrdvika as after-drink and who does not suppress his natural urges, consumption does not progress further.

Consuming meat dialy followed with suramanda (scum of beer) mrdvikarista (fermented decoction of grapes) sidhu and madhava (liquor prepared from honey) used as after-drinks, will help the removal of obstruction of the channels and improvement of strength, ojas (vigour) and nourishment. (107-111)

स्नेहक्षीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत् | उत्तीर्णंमिश्रकस्त्रेहैः पुनरक्तं सुखैः करैः ।। मृगीयात्सुखमासीनंसुखं चोद्वर्तयेत्परम् ।।११२ ॥

The patient after being anointed with oil should sit in the tub containing oil, milk and warm water; after getting out he should get his body massaged by the tender hands, using a mixture of oil and ghee and later get another massage done sitting comfortably. (112)

जीवन्तीं शतवीर्यांच विकसां सपुनर्नवाम् । अश्वगन्धामपामार्गं तर्कारीं मधुकं बलाम् ॥११३ ।।

विदारीं सर्षपान्कुष्ठंतण्डुलानतसीफलम् । माषांस्तिलांश्चकिण्वं च सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।।११४ ।।

यवचूर्णं त्रिगुणितं दध्ना युक्तं समाक्षिकम् । एतदुद्वर्तनं कार्यं पुष्टिवर्णबलप्रदम् ।।११५ ॥

Jivanti, satavirya, vikasa, punarnava, ashwagandha, apamarga, tarkari, madhuka, bala, vidari, sarsapa, kustha, tandula, atasiphala, masa, tila and kinva-each equal part, three parts each of flour of yava, mixed with dadhi (curds) and honey-all made into a fine paste and used for massaging, bestows nourishment, colour ( complexion) and strength (113-115)

गौरसर्षपकल्केन स्नायीयौषधिभिश्चसः | स्त्रायादृतुसुखैस्तोयैर्जीवनीयोपसाधितैः ।।११६ ।।

He should anoint his body with paste of gaurasarsapa and other drug useful for bath and then take bath with water treated with drugs of jivaniya gana (chapter 15 of sutrasthana), comfortable and appropriate to the season. (116)

गन्धमाल्यादिकां भूषामलक्ष्मीनाशनीं भजेत् । सुहृदांदर्शनं गीतवादित्रोत्सवसंश्रुतीः ।।११७।।

He should put on perfumes, garlands, ornaments, etc. which dispell evil, meet his friends, listen to singing, instrumental music, and pleasant stories, and participate in pleasant functions. (117)

बस्तयः क्षीरसपषि मद्यं मांसं सुशीलता | दैवव्यपाश्रयं तद्वदथर्वोक्तं च पूजितम् ।।११८ ।।

Enema, partaking milk, ghee, wines and meat, maintaining good behaviour (character), resorting to Daiva vyapasraya measures (wearing amulets, gems, observing vows, fasting, charity, pilgrimage, worship of gods etc) and Atharvanic rites (sacrifice, oblations etc) all these are specially beneficial. (118)

इष्ट्या यया च चन्द्रस्य राजयक्ष्मा पुरा जितः । पुरोहितः प्रयुञ्जीत वेदोक्तां तां जितात्मनः ।।११९ ।।

The patient, keeping his senses and mind well controlled, should with the help of his person, perform such sacrifices prescribed in the Vedas, through which Candra the moon-god got cured of consumption in the past. (119)

॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

Thus ends the Seventh chapter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Table of Contents