- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
ashtanga hridayaMADATYAYA CHIKITSA - Treatment of alcholism - Ashtanga Hridaya Chapter 7

MADATYAYA CHIKITSA – Treatment of alcholism – Ashtanga Hridaya Chapter 7

अथातो मदात्ययादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः । ह

We shall now expound the chapter-Madatyayadi chikitsa treatment of alcoholism etc; thus said Atreya and other great sages.

Alcoholism treatment ayurveda

यं दोषमधिकं पश्येत्तस्यादौ प्रतिकारयेत् । कफस्थानानुपूर्व्या च तुल्यदोषे मदात्यये ॥ १॥

पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः ।

Which ever the dosa found to be predominent should be treated first; when all the dosas are found to be equal in alcoholism, then treatment should be to the seats of kapha first, because alcoholism generally has aggravation of pitta and maruta (vata ) at its terminal stages. 1-2a.

हीनमिथ्यातिपीतेन यो व्याधिरुपजायते ॥ २ ॥ समपीतेन तेनैव स मद्येनोपशाम्यति ।

The disease ( alcoholism) which develops from inadequate, improper and excess use of any one kind of wine, gets relieved by the proper use of the same. 2b-3a.

मद्यस्य विषसादृश्यात् विषं तूत्कर्षवृत्तिभिः ॥ ३ ॥ तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्योगाद्विषान्तरमपेक्षते

Wine is similar to poison; poison possessing powerful properties and actions such as penetrating (deep into the tissues) etc; needs another kind of poison (for the cure of disorders caused by the first poison). 3b-4a.

तीक्ष्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ॥ ४ ॥

मद्येनान्नरसक्लेदो विदग्धः क्षारतां गतः । यान् कुर्यान्मदतृण्मोहज्वरान्तर्दाहविभ्रमान् ॥ ५॥

मद्योत्क्लिष्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः । सुतीव्रा वेदना याश्च सिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ ६ ॥

जीर्णाममद्यदोषस्य प्रकाइसालाघवे सति ।

यौगिकं विधिवद्युक्तं मद्यमेव निहन्ति तान् ॥ ७ ॥

By ingestion of large quantity of wine which possesses tiksna (penetrating ), usna (heat producing), amla (sour) and vidahi (causing burning senastion ) properties, the moisture in the essence of food, udergoes excess cooking, assumes the properties of ksara (caustic alkali) and produces intoxication, thirst, delusion, fever, burning sensation inside the abdomen and severe giddiness. Maruta (vata) getting obstructed in its passage by the other dosas aggravated by wine, produces severe pain in the head, bones and joints. When these symptoms become old or not produced by wine (by drinking again) and such a desire (for drinking) becoming less, they (symptoms) get relieved by the same wine itself used judiciously and in the prescribed manner. 4-7.

क्षारो हि याति माधुर्यं शीघ्रमम्लोपसंहितः । मद्यमम्लेषु च श्रेष्ठं दोषविष्यन्दनादलम् ॥ ८ ॥

Ksara (alkali) attains sweetness soon by getting mixed with sour; among sour things wine is the cheif and sufficient to liquify and mitigate the dosas. 8.

तीक्ष्णोष्णाद्यैः पुरा प्रोक्तैर्दीपनाद्यैस्तथा गुणैः । सात्म्यत्वाच्च तदेवास्य धातुसाम्यकरं परम् ॥ ९ ॥

Wine by its properties such as tiksna, usna etc; described earlier (vide chapter 6 of nidanasthana) and dipana (carminative) etc. (vide chapter 5 of sutrasthana) and by nature of becoming habituated/acaustomed), it will be the best material to restore the normalcy of the dhatus (tissues). 9.

सप्ताहमष्टरात्रं वा कुर्यात्पानात्ययौषधम् । जीर्यत्येतावता पानं कालेन विपथाश्रितम् ॥ १० ॥

परं ततोऽनुबन्धाति यो रोगस्तस्य भेषजम् । यथायथं प्रयुञ्जीत कृतपानात्ययौषधः ॥ ११॥

The treatment for alcohoism should be done for seven or eight days only; by that period the wine localised in abnormal passages (places other than the alimentary tract) gets digested. The diseases which continue even after this period should be treated with appropriate therapies prescribed for alcoholism. 10-11.

Vataja madatyaya chikitsa

त वातोल्बणे मद्यं दद्यात्पिष्टकृतं युतम् । बीजपूरकवृक्षाम्लकोलदाडिमदीप्यकैः ॥१२॥

यवानीहपुषाजाजीव्योषत्रिलवणार्द्रकैः

शूल्यैर्मांसैर्हरितकैः स्नेहवद्भिश्च उष्णस्निग्धाम्ललवणा स्नेहवद्भिश्च मेद्यमांसरसा सक्तुभिः ॥ १३ ॥

हिताः । आम्राम्रातकपेशीभिः संस्कृता रागषाडवाः ॥ १४ ॥

गोधूममाषाविकृतिर्मृदुश्चित्रा मुखप्रिया ।

आर्द्विकार्द्रककुल्माषसुक्तमांसादिगर्भिणी ॥१५॥

सुरभिलवणा शीता निर्गदा वाऽच्छवारुणी । स्वरसो दाडिमात् क्वाथः पञ्चमूलात्कनीयसः ॥ १६ ॥

शुण्ठीधान्यात्तथा मस्तुसुक्ताम्भोच्छाम्लकाञ्जिकम् ।

अभ्यङ्गोद्वर्तनस्त्रानमुष्णं प्रावरणं घनश्चागुरुजो कुचोरु श्रोणिशालिन्यो धूपः घनम् ॥१७॥

पङ्कश्चागुरुकुङ्कुमः । यौवनोष्णाङ्गयष्टयः ॥ १८ ॥

हर्षेणालिङ्गने युक्ताः प्रियाः संवाहनेषु च।

In madatyaya (alcoholism) with predominance of vata, wine prepared from flour mixed with (the powder of) bijapuraka, vrksamla, kola, dadima dipyaka yavani, hapusa, ajaji, vyosa, the three lavana and ardraka; roasted meat, green vegetables, added with fats and flour of corns should be consumed as food, soup of fatty meat added with fats, sours and salt consumed warm is beneficial. Raga and sadava (sour and sweet syrups) processed with tender fruits of amra and amrata; different kinds of snacks prepared from godhuma and masa, pleasing to the mouth ( tasty) containing within them ardrika, ardraka, kulmasa, sukta and mamsa; varuni (liquor) which is clear, sweet smelling, salty, cold and free from defects; fresh juice of dadima fruit; decoction of kaniya (hrasva) pancamula; or of sunthi and dhanya; (ka); mastu, suktambu, amlakanjika free of precipitate; oil massage, dry massage, bath with warm, thick coverings (blankets etc.) fumigation with ghana and aguru, anointing the body with mud, aguru and kumkuma; warm and joyful embrace by women who have beautiful breasts, thighs and hips and warmth of youth; such women being engaged for massaging the body-all these are beneficial. 12-19a.

Pittaja madatyaya chikitsa

पित्तोल्वणे बहुजलं शार्करं मधु वा युतम् ॥ १९ ॥

रसैर्दाडिमखर्जूरभव्यद्राक्षापरूषजैः सुशीतं ससितासक्तु योज्यं ताइक् च पानकम् ॥ २० ॥

स्वादुवर्गकषायैर्वा युक्तं मद्यं समाक्षिकम् । शालिषष्टिकमनीयाच्छशाजैणकपिञ्जलैः ॥२१॥

सतीनमुद्गामलकपटोलीदाडिमै रसैः ।

In madatyaya (alcoholism) with predominance of pitta, drinking of large quantity of wine prepared from sugar added with plenty of water or honey; juice of dadima, kharjura, bhavya, draksa and parusaka cooled, added with sugar; saktu (solution of corn flour) or panaka (sweet syrup ) prepared in the same way, wine mixed with decoction of drugs of sweet group (vide. chapter 10 of sutrasthana) added with honey. Sali, sastika rice consumed with the soup of meat of sasa (rabbit) aja (goat), ena (deer ), kapinjala (bird grey partridge); or of satina, mudga, amalaka, patoli and dadima. 19b-22a.

कफपित्तं समुत्क्लिष्टमुल्लिखेत्तृड्विदाहवान् ॥ २२ ॥

पीत्वाऽम्बु शीतं मद्यं वा भूरीक्षुरससंयुतम् । द्राक्षारसं वा संसर्गी तर्पणादिः परं हितः ॥ २३ ।।

तथाऽग्रिर्दीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः ।

When the patient has thirst and burning sensation, the kapha and pitta which have increased should be expelled out (by vomitting) plently of cold water, or wine mixed with sugar-cane juice or juice of draksa; samsargi (regimen of diet after purificatory therapies) such as tarparna etc. are ideal; by these, the digestive power becomes augmented which cooks the residue of the dosas and the food. 22b-24a.

कासे सरक्तनिष्ठीवे पार्श्वस्तनरुजासु च ॥ २४ ॥ तृष्णायां सविदाहायां सोत्क्लेशे हृदयोरसि ।

गुडूचीभद्रमुस्तानां पटोलस्याथवा रसम् ॥ २५ ॥ सशृङ्गबेरं युञ्जीत तित्तिरिप्रतिभोजनम् ।

When there is cough with expectoration sputum mixed with blood, pain in the flanks and region of the breasts, thirst, burning sensation during digestion and oppression in the region of the heart and chest (nausea) then decoction of guduci and bhadramusta or patola added with srngvera should be consumed, followed by a meal of meat of tittiri bird. 24b-26a.

तृष्यते चाति बलवद्वातपित्ते समुद्धते ॥ २६ ॥

दद्याद् द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम् । जीर्णेऽद्यान्मधुराम्लेन छागमांसरसेन च ॥ २७ ॥

When there is severe thirst and great increase of vata and pitta, draksa rasa (juice or infusion of draksa) should be consumed, it is cold (in potency) and makes the dosas move downwards. After it gets digested, he should take food either with sweet and sour things or with soup of goats meat. 26b-27.

तृष्यल्पशः पिबेन्मद्यं मदं रक्षन् बहूकदम् । मुस्तदाडिमलाजाम्बु जलं वा पर्णिनीशृतम् ॥ २८ ॥

पाटल्युत्पलकन्दैर्वा स्वभावादेव वा हिमम् ।

When the thirst is mild, he should drink wine added with more of water preserving the toxicity; or drink water boiled with musta dadima, and laja; or water boiled with the two parni or with patala and utpala kanda, which are by nature cold in potency. 28b-29a.

मद्यातिपानादब्धातौ क्षीणे तेजसि चोद्धते ॥ २९ ॥

यः शुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य चेष्टते । पाययेत्कामतोऽम्भस्तं निशीथपवनाहतम् ॥ ३० ।

By drinking wine in excess, the apdhatus (watery tissues) get decreased and tejas ( heat ) gets increased. He who develops dryness of the throat, palate and lips, protrusion of the tongue and moves his head sidewards (restlessly) should drink, water as much as he likes, the water having been cooled by fainting over it. 29b-30.

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रीकाचुक्रिकारसः । पञ्चाम्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ ३१ ॥

Fresh juice of the five sours viz, kola, dadima, vrksamla, cukrika and cukrika-smeared inside the mouth relieves the thirst immediatly. 31.

त्वचं प्राप्तश्च पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । दाहं प्रकुरुते घोरं तत्रातिशिशिरो विधिः ॥ ३२ ॥

अशाम्यति रसैस्तृप्ते रोहिणीं व्यधयेच्छिराम् ।

The heat generated by drinking wine, associating with pitta and rakta, gets localised in the skin and produces severe burning sensation; for that all cold therapies should be administered in great measure. Still if it does not subside, the rohini sira (vein which is slightly red in colour) should be cut (and blood let out) after satisfying strengthening the patient with drinking of meat soup. 32-33a.

Kaphaja madatyaya chikitsa

उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेच्छ्लेष्मोल्वणं पिबेत् ॥ ३३ ॥

शुण्ठीस्थिरोदीच्यदुःस्पर्शान्यतमोदकम् । शीतं

Madatyaya (alcoholism) with predominance of slesma (kapha) should be treated by emesis and fasting, drinking the decoction of sunthi, sthira, udicya and dussparsa or of any other (similar) drugs. 33b-34a.

निरामं क्षुधितं काले पाययेद्वहुमाक्षिकम् ॥ ३४ ॥

शार्करं मधु वा जीर्णमरिष्टं सीधुमेव वा । रूक्षतर्पणसंयुक्तं यवानीनागरान्वितम् ॥ ३५ ॥

When there is no ama (undigested materials) in the alimentary tract, the patient being hungry, he should made to drink wine prepared from sugar or honey added with more quantity of honey or old arista (fermented decoction or sidhu (fermented sugar-cane juice) which is mixed with dry (fat free) tarpana (flour dissolved in water) added with yavani and nagara. 34b-35.

यूषेण यवगोधूमं तनुनाऽल्पेन भोजयेत् । उष्णाम्लकटुतिक्तेन कौलत्थेनाल्पसर्पिषा ॥ ३६॥

शुष्कमूलकजैश्च्छागै रसैर्वा धन्वचारिणाम् । साम्लवेतसवृक्षाम्लपटोलीव्योषदाडिमैः ॥३७॥

He should eat food prepared from yava or godhuma along with little quantity of thin yusa (soups) of kulattha processed with sour, pungent and bitter substance and very little of ghee and warmed; or with soup of dry mulaka; or with soup of meat of animals of desert-like lands, mixed with amla vetasa, vrksamla. patoli, vyosa and dadima. 36-37.

प्रभूतशुण्ठीमरिचहरितार्द्रकपेशिकम् ।

बीजपूररसाद्यम्लभृष्टनीरसवर्तितम्

करीरकरमर्दादि रोचिष्णु बहुशालनम् । ॥ ३८ ॥

प्रव्यक्ताष्टाङ्गलवणं विकल्पितनिमर्दकम् ॥ ३९ ॥

यथाग्नि भक्षयन् मांसं माधवं निगदं पिबेत् ।

Oblong pieces of green vegetables together with more of sunthi and marica, fried in sour juices of bijapura etc, devoid of moisture should be given to eat; karira, karamardaka etc. Which are tasty and very green, added with more of astanga lavana (described in the next verse) and prepared in different ways, should be partaken, meat should be consumed in keeping with the strength of digestive fire and madhava (wine prepared from honey) which is unspoilt should be drunk. 38-40a.

Astanga lavana

सितासौवर्चलाजाजीतित्तिडीकाम्लवेतसम् ॥ ४० ॥

त्वगेलामरिचार्धांशमष्टाङ्गलवणं हितम् ।

स्त्रोतोविशुद्ध्यग्निकरं कफप्राये मदात्यये ॥ ४१ ॥

Sita, sauvarcala, ajaji, tintidika, and amlavetasa, each one part; tvak, ela and marica, each half part, powdered together is known as Astanga lavana, is beneficial in madatyaya with predominance of kapha; it clears the channels and augments the digestive fire. 40b-41.

रूक्षोष्णोद्वर्तनोद्धर्षस्नानभोजनलङ्घनैः

सकामाभिः सह स्त्रीभिर्युक्त्या जागरणेन च ॥ ४२ ॥

मदात्ययः कफप्रायः शीघ्रं समुपशाम्यति ।

Madatyaya with predominance of kapha gets relieved soon by dry warm massage, trampling by foot, bath, appropriate foods, fasting, company of sensuous women and judicious avoidance of sleep. 42-43a.

The treatments indicated so far, in respect of each dosa seperately should be adopted for the ten kinds of sannipata and also for the remaining kinds. 43b-44a.

यदिदं कर्म निर्दिष्टं पृथग्दोषबलं प्रति ॥ ४३ ॥ सन्निपाते दशविधे तच्छेषेऽपि विकल्पयेत् ।

Kapittha panaka

त्वड्नागपुष्पमगधामरिचाजाजिधान्यकैः ॥ ४४ ॥

परूषकमधूकैलासुराह्रैश्च सितान्वितैः । सकपित्थरसं हृद्यं पानकं शशिबोधितम् ॥ ४५ ॥

मदात्ययेषु सर्वेषु पेयं रुच्यग्निदीपनम् ।

Panaka (sweet syrup) prepared from the juice of kapittha (fruit) added with (powder of) tvak, nagapuspa, magadha, marica, ajaji, dhanyaka, parusaka, ela, surahva and sita (sugar) approved by the moon ( made cool by keeping it in moonlight) is a cordial drink in all types of alcholism, improves taste and digestive fire. 44b-46a.

नाविक्षोभ्य मनो मद्यं शरीरमविहन्य वा ॥ ४६ ॥

कुर्यान्मदात्ययं तस्मादिष्यत हर्षणी क्रिया । Wine, causes intoxication neither without disorganising /vitiating the mind nor without destroying the ( tissues of) body; hence all methods which bring pleasure/happiness are desired (required). 46b-47a.

Ksira prayoga

संशुद्धिशमनाद्येषु मददोषः कृतेष्वपि ॥ ४७ ॥

न चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दौर्वल्यलाघवे । तस्य मद्यविदग्धस्य वातपित्ताधिकस्य च ॥ ४८ ॥

ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोर्यथा वर्षं तथा पयः । मद्यक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ ४९ ॥

ओजस्तुल्यं गुणैः सर्वैविपरीतं च मद्यतः । पयसा विहते रोगे बले जाते निवर्तयेत् ॥ ५० ॥

क्षीरप्रयोगं, मद्यं च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत् ।

न विक्षयध्वंसकोत्थैः स्पृशेतोपद्रवैर्यथा ॥ ५१ ॥ तयोस्तु स्याद्घृतं क्षीरं बस्तयो बृंहणाः शिवाः ।

अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानान्यन्नपानं च वातजित् ॥ ५२ ॥

If the disease caused by wine, do not subside even after purifactory and palliative therapies, because with the decrease of kapha, debility and lightness (emaciation) of the body develop for the person who has been over burnt (with increased heat) and having great increase of vata and pitta milk is to him (highly beneficial) what rain is to the tree which has been tormented by the heat of summer. Milk quickly furnishes nourishment to the person who has been emaciated by wine because all its qualities are similar to those of ojas and opposite to those of wine. After the diseases (madatyaya-alcoholism) gets cured by the use of milk, it should be stopped and the use of wine only, in small quantities, commenced so that he may not be troubled by Viksaya and Dhvamsaka-diseases and complications ( vide chapter 6 of nidanasthana); for these, the use of medicated ghee, milk and nourishing enama are beneficial, so also oil massage, dry massage, bath and foods and drink which mitigate vata. 47b-52.

युक्तमद्यस्य मद्योत्थो न व्याधिरुपजायते । अतोऽस्य वक्ष्यते योगो यः सुखायैव केवलम् ॥ ५३॥

The person who drinks wine in the proper way does not suffer from diseases caused by wine (over-drinking). Hence, the proper way of drinking wine is described further, which is meant (to teach) only happiness (health). 53.

Madya prasamsa – greatness of wine

आश्विनं या महत्तेजो बलं सारस्वतं च या । दधात्यैन्द्रं च या वीर्यं प्रभावं वैष्णवं च या ॥ ५४॥

अस्त्रं मकरकेतोर्या पुरुषार्थो बलस्य या । सौत्रामण्यां द्विजमुखे या हुताशे च हूयते ॥ ५५ ॥

सर्वौषधिसम्पूर्णान्मथ्यमानात्सुरासुरैः। या महोदधेः समुद्भूता श्रीशशाङ्कामृतैः सह ॥ ५६ ॥

मधुमाधवमैरेयसीधुगौडासवादिभिः ।

That which bestowed great splendour to the Asvins, power (of knowledge ) to Sarasvati, valour to Indra, supremecy to Visnu, weapons to Makaraketu ( manmatha) and fulfilment of pursuits of life, to Balarama; that which is invited by the brihmanas to the sautramani (soma sacrifice) and offered oblations) through the fire; that which was born along with Sri (laksmi), Sasanka (moon) and amrta (nector) from the great ocean filled with all the herbs and churned by the gods and demons; that which bestows exhilarating (intoxicating) power through its many forms such as madhu, madhava maireya, sidhu, gauda, asava etc; by drinking which playful women derive their real name, by drinking which even chaste family women also become exhilarated greatly, by drinking which even sages getting tormented by the god of love, beat their curved brows threatening the mind of

मदशक्तिमनुज्झन्ती या रूपैर्बहुभिः स्थिता ॥ ५७ ॥

यामास्वाद्य विलासिन्यो यथार्थं नाम विभ्रति । कुलाङ्गनाऽपि यां पित्वा नयत्युद्धतमानसा ॥ ५८ ॥

अनङ्गालिङ्गितैरङ्गैः क्वापि चेतो मुनेरपि । तरङ्गभङ्गभ्रुकुटीतर्जनैर्मानिनीमनः ॥ ५९॥

एकं प्रसाद्य कुरुते या द्वयोरपि निर्वृतिम् । यथाकामं भटावाप्तिपरिहृष्टाप्सरोगणे ॥ ६० ॥

तृणवत्पुरुषा युद्धे यामास्वाद्य त्यजन्त्यसून् । यां शीलयित्वाऽपि चिरं बहुधा बहुविग्रहाम् ॥ ६१ ॥

नित्यं हर्षातिवेगेन तत्पूर्वमिव सेवते । शोकोद्वेगारतिभयैर्यां दृष्टा नाभिभूयते ॥ ६२ ॥

गोष्ठीमहोत्सवोद्यानं न यस्याः शोभते विना । स्मृत्वा स्मृत्वा च बहुशो वियुक्तः शोचते यया ॥ ६३ ॥

अप्रसन्नाऽपि या प्रीत्यै प्रसन्ना स्वर्ग एव या । अपीन्द्रं मन्यते दुःस्थं हृदयस्थितया यया ॥ ६४ ॥

अनिर्देश्यसुखास्वादा स्वयंवेद्यैव या परम् । इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामनुकरोति या ॥ ६५ ।।

प्रियाऽतिप्रियतां याति यत्प्रियस्य विशेषतः । या प्रीतिर्या रतिर्वा वाग् या पुष्टिरिति च स्तुता ॥ ६६ ॥

देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसमानुषैः । पानप्रवृत्तौ सत्यां तु तां सुरां विधिना पिबेत् ॥ ६७ ॥

women (and fall in love) and then winning one and derive happines to both; by drinking which as much as they desire, brave men fight with valour the army of Apsaras; by drinking which warriers sacrifice their life just like grass; that which even though used by men for long periods, in differnet forms, yet sought for daily as though enjoyed never before for its ecstacy of pleasure; by drinking which, persons do not get troubled by grief, emotion, lack of pleasures and fear; without which assemblies, festivities, and gardens become lustreless (do not give pleasure); without which perons grieve by remembering it often; after drinking which, persons even though displeased with things still compare them as heavenly, consider that even Indira is not as happy as them; that which bestows unexplainable pleasures; by drinking which persons assume themselves as physicians; which in many ways imitates the beloved (wife); by which the beloved (wife) becomes more liked; which is praised as the most liked, pleasure yeilding, bestower of speech, and as nourishment by the devas, danavas, gandharvas, yaksas, raksas, raksasas and manusas (humans such a sura (wine) should be consumed judiciously, in the proper manner. 54-67.

सम्भवन्ति न ते रोगा मेदोनिलकफोद्भवाः । विधियुक्तादृते मद्याद्ये न सिध्यन्ति दारुणाः ॥ ६८ ॥

Diseases arising from (aggravation of) medas, (fat) anila (vata) and kapha do not affect the person who drinks judiciously; these dreaded diseases do not get cured also in persons who do not drink judiciously. 68.

अस्ति देहस्य साऽवस्था यस्यां पानं निवार्यते । अन्यत्र मद्यान्निगदाद्विविधौषधसंस्कृतात् ॥ ६९ ॥

There are many conditions of the body in which drinking wine is to be avoided, except by those who are not suffering from any disease and that wine which is prepared from different kinds of herbs. 69.

आनूपं जाङ्गलं मांसं विधिनाऽप्युपकल्पितम् । मद्यं सहायमप्राप्य सम्यक् परिणमेत्कथम् ॥ ७० ॥

How does the meat of animals of marshy or desert-like regions, though prepared in the proper manner get properly digested without getting the help of wine?. 70.

सुतीव्रमारुतव्याधिघातिनो लशुनस्य च । मद्यमांसवियुक्तस्य प्रयोगे स्यात्कियान् गुणः ॥ ७१ ॥

What will be benefit of administering lasuna which is extolled as curing dreaded diseases arising from vata, to the person who is deprived of wine and meat?. 71.

निगूढशल्याहरणे शस्त्रक्षाराग्निकर्मणि

पीतमद्यो विषहते सुखं वैद्यविकत्थनाम् ॥ ७२ ॥

The person who has drunk wine, easily withstands the extraction of foreign bodies located deep inside, the application of sharp instruments (for surgical operation), ksara (alkaline cautery) and agni (fire cautery) and afflictions of poison.

अनलोत्तेजनं रुच्यं शोकश्रमविनोदकम् । न चातः परमस्त्यन्यदारोग्यबलपुष्टिकृत् ॥ ७३ ॥

There is nothing better than wine to augment the digestive fire and appetite, to relieve grief, exertion and mental tension and to bestow health, strength and nourishment. 73.

रक्षता जीवितं तस्मात्पेयमात्मवता सदा ।

आश्रितोपाश्रितहितं परमं धर्मसाधनम् ॥ ७४ ॥

Hence person desirous of preserving life for long time, should drink judiciously; that will be good for all who are depending on him, and is best for pursuing the path of 74. righteouseness.

Madyapana vidhi – regimen of drinking

स्नातः प्रणम्य सुरविप्रगुरून् यथास्वं वृत्तिं विधाय च समस्तपरिग्रहस्य |

आपानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्तामाहारमण्डपसमीपगतां श्रयेत् ॥ ७५ ॥

स्वास्तृतेऽथ शयने कमनीये मित्रभृत्यरमणीसमवेतः ।

स्वं यशः कथकचारणसङ्गैविलासिनानां च विलासशोभि । निशमयन्नतिलोकम् ॥ ७६ ॥

गीतं सनृत्यं कलतूर्यघोषैः । काञ्चीकलापैश्चलकिङ्किणीकैः ।

मणिकनकसमुत्थैरावनेयैर्विचित्रैः क्रीडाविहङ्गैश्च कृतानुनादम् ॥ ७७ ॥

सजलविविधलेखक्षौमवस्त्रावृताङ्गैः ।

अपि मुनिजनचित्तक्षोभसम्पादिनीभिश्चकितहरिणलोलप्रेक्षणीभिः प्रियाभिः ॥ ७८ ॥

स्तननितम्बकृतादतिगौरवादलसमाकुलमीश्वरसम्भ्रमात् ।

इति गतं दधतीभिरसंस्थितं तरुणाचित्तविलोभनकार्मणम् ॥ ७९ ॥

यौवनासवमत्ताभिर्विलासाधिष्ठितात्मभिः ।

सञ्चार्यमाणं युगपत्तन्वङ्गीभिरितस्ततः ॥ ८० ॥

तालवृन्तनलिनीदलानिलैः शीतलीकृतमतीव शीतलैः ।

दर्शनेsपि विदधद्वशानुगं स्वादितं किमुत चित्तजन्मनः ॥ ८१ ॥

चूतरसेन्दुमृगैः कृतवासं मल्लिकयोज्ज्वलया च सनाथम् ।

स्फाटिकशुक्तिगतं सतरङ्गं कान्तमनङ्गमिवोद्वहदङ्गम् ॥ ८२ ॥

तालीसाद्यं चूर्णमेलादिकं वा हृद्यं प्राश्य प्राग्वयःस्थापनं वा ।

तत्प्रार्थिभ्यो भूमिभागे सुमृष्टे तोयोन्मिश्रं दापयित्वा ततश्च ॥ ८३ ॥

धृतिमान् स्मृतिमान्नित्यमनूनाधिकमाचरन् । उचितेनोपचारेण जितविकसितासितसरोसर्वमेवोपपादयन् ॥ ८४ ॥

जनयनसक्रान्तिवर्धितश्रीकम् । कान्तामुखमिव सौरभ हृतमधुगगणं पिबेन्मद्यम् ॥ ८५ ॥

After taking bath, offering obesiances the gods, brahmana and preceptors, after attending to his professional work and others required of him, the person should enter the drinking chamber, which has been sprinkled with scented water and which is near to the dining hall; lean leisurely on a beautiful cot, surrounded by freinds, attendents and good looking women, groups of storytellers, and travellers praising his successes through stories and eulogies; playful women exhibiting their charms with their gay walk, songs, dances, playing of musical instruments, attractive dress, sound of moving anklets, reverberated by the notes of the game birds, surrounded by women wearing ornaments of gems and gold of different designs, who are capable of distracting the minds of even the sages, who are endowed with even unsteady eyes resembling of a deer; moving slowly due to the weight of the breasts and buttocks and moving hesitatingly by the fear of the master, captivitaing with their youthful mind, intoxiacated by the wine of youth and joyous activities; and who are thin, moving hither and thither (and serving wine).

Wine cooled by the air of tender leaves of tala and petals of nalini (made as fan) and by adding very cold things (candana, usira etc.) which by its very sight captivates the mind and exciting lust when consumed, mixed with the juice of cuta, indu (karpura) and mrga (kasturi) scented by placing well bloomed flowers of mallika in it, filled into vessels (tumbler) made of rock crystal or shells, and waves developing (in the drinking tumbler); such a delicious wine exhilarates the body just as the god of love.

Before drinking, the person should consume either talisadi curna (chapter 5 of chikitsa sthana) eladi curna or vayasthapana (recipes which retard aging), offer wine who ask for it, sprinkle the ground with wine mixed with water and then drink.

The and disciplined, perremaining courageous person forming these activities neither inadequately nor in excess, ensuring all suitables comforts should indulge in wine, keeping all necessary things ready at hand.

Wine which has been enriched in its qualities by the look of the beloved wife, who has eyes resembling the petals of the white lotus flower well bloomed, emitting sweet smell just like the mouth of the wife, and attracting flocks of the bees should be consumed. 75-85.

पीत्वैवं चषकद्वयं परिजनं सन्मान्य सर्वं ततो गत्वाऽऽहारभुवं पुरःसुभिषजो भुञ्जीत भूयोऽत्र च ।

मांसापूपघृतार्द्रकाहरितैर्युक्तं ससौवर्चलैद्विस्त्रिर्वानिशि चाल्पमेव वनितासंवल्गनार्थं पिबेत् ॥ ८६ ॥

After drinking, two casaka (wine cups) he should bid farewell to his friends, etc. granting gifts to them, go to the dining hall, take meals in the presence of good physicians, with more of meat, apupa (sweet cake), ghee, ardraka and other greens (vegetables) and sauvarcala (salt).

At night, wine should be consumed twice or thrice, in little quantities just to please the woman (wife ).

रहसि दयितामङ्के कृत्वा भुजान्तरपीडनात्पुलकिततनुं जातस्वेदां सकम्पपयोधराम् ।

यदि सरभसं शीधोर्वारं न पाययते कृती किमनुभवति क्लेशप्रायं ततो गृहतस्त्रताम् ॥ ८७ ॥

The person, who sitting in a secret place, keeping his wife on his lap, getting excited by squeezing her between the shoulders, making her to sweat and shake her breasts, if he does not drink wine at least once, what else does he enjoy in this troublesome life of a householder. 87

वरतनुवक्त्रसङ्गतिसुगन्धितरं सरकं द्रुतमिव पद्मरागमणिमासवरूपधरम् ।

भवति रतिश्रमेण च मदः पिबतोऽल्पमपि क्षयमत ओजसः परिहरन्स शयीत परम् ॥ ८८ ॥

Wine made more fragrant by the smell of the mouth of the wife and appearing like the fluid, formed by the melting of ruby and other precious stones, and obtaining the form of asava (fermented wine) produces intoxication in persons who are exhausted by sexual intercourse, though consumed in small quantity and causes decrease of ojas (essence of the dhatus), so the person should go to sleep only after avoiding such decrease (by drinking milk, use of rasayanas etc.). 88.

त्रिवर्गाद्विहीयते । चाधिगच्छति ॥ ८९ ॥ इत्थं युक्त्या पिबन्मद्यं न असारसंसारसुखं परमं

एश्वर्यस्योपभोगोऽयं स्पृहीणयः स्पृहीणयः सुरैरपि ।

अन्यथा हि विपत्सु स्यात्पश्चात्तापेन्धनं घनम् ॥ ९० ॥

उपभोगेन रहितो भोगवानिति निन्द्यते । निर्मितोऽतिकदर्योऽयं विधिना निधिपालकः ॥ ९१ ॥

तस्माद्व्यवस्थया पानं पानस्य सततं हितम् । जित्वा विषयलुब्धानामिन्द्रियाणां स्वतन्त्रताम् ॥ ९२ ।।

विधिर्वसुमतामेष भविष्यद्वसवस्तु ये।

यथोपपत्ति तैर्मद्यं पातव्यं मात्रया हितम् ॥ ९३ ।।

He who drinks in this manner, does not get deceived by the three pursuits (dharma, artha, kama); derives the greatest happiness from this lustreless life, this is the enjoyment of wealth and is enviable even by the gods; on the contrary, the wealth becomes the fuel for (cause of ) misery later on (for him who does not follow the regimen of drinking) the person is laughed at as one “deprived of enjoyment”, “created as a bad master” or “as a protector of wealth only”. Hence drinking wine should be done in a disciplined manner always and that only is good, by winning control over the sense organs always engaged in their objects.

This regimen is for the rich and those who are going to become rich should make changes suitable to them; it is good for them to drink wine in the modest quantity. 89-93.

यावद् द्दष्टेर्न सम्भ्रान्तिर्यावन्न क्षोभते मनः ।

मद्यादात्मवता सदा ।। ९४ ॥

The disciplined person should stop drinking wine always before his vision gets altered and the mind gets disorganised.

तावदेव विरन्तव्यं । अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानवासधूपानुलेपनैः स्निग्धोष्णैर्भावितश्चान्नैः पानं वातोत्तरः पिबेत् ॥ ९५ ।।

The person with the predominance of vata (in his constitution) should drink wine, indulging in oil-bath, massage, bath, dress, fumigation, anointing perfumes and food, processed with/endowed with unctousness and heat. 95.

शीतोपचारैर्विविधैर्मधुरस्निग्धशीतलैः

पैत्तिको भावितश्चान्नैः पिबन्मद्यं न सीदति ॥ ९६ ॥

The person with the predominance of pitta drinking wine, indulge in cold services, ( comforts) of different kinds, food processed with sweet, unctous and cold things, does not suffer. 96.

उपचारैरशिशिरैर्यवगोधूमभुक् पिबेत् । श्लैष्मिको धन्वजैर्मासैर्मद्यं मारिचिकैः सह ॥ ९७ ॥

The person with the predominance of slesma (kapha) should drink wine, indulging in comforts which are not cold, partaking yava and godhuma, meat of animals of desert-like regions processed with marica. 97.

तत्र वाते हितं मद्यं प्रायः पैष्टिकगौडिकम् । पित्ते साम्भोमधु, कफे मार्गीकारिष्टमाधवम् ॥ ९८ ।।

For person of vata predominance wine such as paistika (prepared from flour) and gaudika (perpared with jaggery/ molasses) are generally suitable, for those of pitta predominance wine mixed with water and honey; for persons of kapha predominance, wines such as mardvika (prepared from grapes) arista (fermented decoctions) and madhava (prepared from honey) are suitable. 98.

प्राक् पिबेच्छ्लैष्मिको मद्यं, भुक्तस्योपरि पैत्तिकः । वातिकस्तु पिबेन्मध्ये, समदोषो यथेच्छया ॥ ९९ ॥ इति मदात्ययचिकित्सितम् ।

Person of kapha predominance should drink wine before (midday) meals, of pitta predominance after (midday) meals, of vata predominance in between (the midday meal and night meal) and he who has the dosas in equal proportion at any time he desires. 99.

Thus ends the treatment of alcoholism.

Treatment of intoxication and fainting by other causes

अथ मदमूर्च्छायाचिकित्सितम् । मदेषु वातपित्तघ्नं प्रायो मूर्च्छासु चेष्यते । सर्वत्रापि विशेषेण पित्तमेवोपलक्षयेत् ॥ १०० ॥

For intoxication and fainting the treatment desired are for the mitiagation of vata and pitta, generally; in all of them predominance of pitta only, should be taken care of especially. 100.

शीत: प्रदेहा मणयः सेका व्यजनमारुताः।

सिता द्राक्षेक्षुखर्जूरकाश्मर्यस्वरसाः पयः ॥ १०१ ॥

सिद्धं मधुरवर्गेण रसा यूषाः सदाडिमाः । षष्टिका: शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवनम् ॥ १०२ ॥

कल्याणकं महातिक्तं षट्पलं पयसाऽग्निकः ।

पिप्पल्यो वा शिलाह्वं वा रसायनविधानतः ।। १०३ ।। त्रिफला वा प्रयोक्तव्या सघृतक्षौद्रशर्करा ।

Poultices producing cold, wearing precious stones, pouring warm liquids on the body, fanning, ( cold) breeze, sugar, juice of draksa, iksu, kharjura and kasmarya, milk and meat soup processed with drugs of sweet taste, soups mixed with juice of dadima, sastika, raktasali, yava, medicated ghee such as ghrta prepared from drugs of jivaniya gana (chapter 15 of sutrasthana), kalyanaka ghrta ( chapter 6 of uttarasthana), mahatikta ghrta (chapter 19 of chikitsa sthana) satpala ghrta (chapter 5 of chikitsa sthana) or milk processed with agnika (citraka) either pippali, or silahva (silajatu); or triphala used in mixed with ghee, honey and sugar and used in the rasayana method-all these are to administered. 101-104a.

प्रसक्तवेगेषु हितं मुखनासावरोधनम् ॥ १०४ ॥

पिबेद्वा मानुषीक्षीरं तेन दद्याच्च नावनम् । मृणालबिसकृष्णा वा लिह्यात्क्षौद्रेण साभयाः ॥ १०५ ॥

दुरालभां वा मुस्तं वा शीतेन सलिलेन वा । पिबेन्मरिचकोलास्थिमज्जोशीराहिके सरम् ॥ १०६ ।

धात्रीफलरसे सिद्धं पथ्याक्वाथेन वा घृतम् । )

it is beneficial during the bout (of intoxication of fainting cial to cause obstruction of the mouth and nose, lick human milk (breast milk) and instilling it into the the (paste of) either of mrnala, bisa or krsna with honey or of abhaya, duralabha, or musta with honey; consume the (paste of) marica, marrow of kola, usira and ahikesara (nagkesara) with cold water; drink ghee prepared with juice of dhatriphala or decoction of pathya. 104-107a.

कुर्यात्क्रियां यथोक्तां च यथादोषबलोदयम् ॥ १०७ ॥

पञ्चकर्माणि चेष्टानि सेवनं शोणितस्य च । सत्त्वस्यालम्बनं ज्ञानमगृद्धिर्विषयेषु च ॥ १०८ ॥ ॥

Treatments appropriate to the aggravated dosa as required by the strength of the dosas should be done; it is also desirable to administer the pancakarma (the five purifactory therapies) and blood letting.

Upholding the satva (mind), proper knowledge and avoiding desire in the objects (of the sense organs) are also needed. 107-108.

मदेष्वतिप्रवृद्धेषु मूर्च्छायेषु च योजयेत् । तीक्ष्णं सन्न्यासविहितं विषघ्नं विषजेषु च ॥ १०९ ॥ इति मदमूर्च्छायचिकित्सतम् ।

When intoxication and fainting are very severe it is necessary to do treatments prescribed for sannyasa such as tiksna nasya (strong nasal medication etc.) and in those (intoxication and fainting ) due to poison, antipoisonous therapies should be done. 109.

Sanyasa chikitsa – treatment of coma

अथ सन्यासचिकित्सितम् । आशु प्रयोज्यं सन्न्यासे सुतीक्ष्णं नस्यमञ्जनम् । धूमः प्रधमनं तोदः सूचीभिश्च नखान्तरे ॥ ११०॥

केशानां लुञ्चनं दाहो दंशो दशनवृश्चिकैः । कटुम्लगालनं वक्त्रे कपिकच्छ्रवघर्षणम् ॥ १११ ॥

उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशुनस्वरसं पिबेत् । खादेत्सव्योषलवणं बीजपूरककेसरम् ॥ ११२ ॥

लघ्वन्नप्रति तीक्ष्णोष्णमद्यात्स्त्रोतोविशुद्धये ।

In coma, strong nasal medications and collyriums to the eyes, inhalation of smoke, blowing of powder of drugs into the nose, pricking the nail beds with needles, plucking the hairs, branding with fire, bites by insects such as scorpions, smearing the inside of the mouth with pungent and sour substances, smearing the body with (the pods of) kapikacchu should be done. After he wakes up ( regains consciousness) he should be given fresh juice of lasuna to drink, eat the tendrils of bijapuraka mixed with yvosa and lavana; easily digestable food in very little quantity and drink strong and hot (heat producing ) wine to clear the channels. 110-113a.

विस्मापनैः संस्मरणैः प्रिय श्रवणदर्शनैः ॥ ११३ ॥

पटुभिर्गीतवादित्रशब्दैर्व्यायामशीलनैः स्रंसनोल्लेखनैर्धूमैः शोणितस्यावसेचनैः ॥ ११४ ॥

उपाचरेत्तं प्रततमनुबन्धभयात्पुनः । ।

तस्य संरक्षितव्यं च मनः प्रलयहेतुतः ॥ ११५ ॥

He should be treated by activities which cause distraction of the mind, recalling past incidents and things, hearing and seeing of the ( men and materials) liked by him, hearing the pleasant sound of singing and muscial instruments, practice of physical exercises, therapies such as laxatives, emesis, purgation, inhalation of smoke and blood letting; he should be protected from secondary diseases and causes which produce destruction of the mind. 113b-115.

इति श्री वैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने मदात्ययादिचिकित्सितं नाम

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

Thus ends the chapter-Madatyayadi chikitsa-the seventh in chikitsa sthana of Astangahrdaya samhita, composed by Srimad Vagbhata, son of Sri Vaidyapati Simhagupta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Table of Contents