- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
ashtanga hridayaGUHYAROGA VIJNANIYA - Knowledge of diseases of genital organs - Chapter 33

GUHYAROGA VIJNANIYA – Knowledge of diseases of genital organs – Chapter 33

We shall now expound the chapter-Guhyaroga vijnaniya- knowledge of diseases of genital organs; thus said Atreya and other great sages.

अथातो गुह्यरोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

Causes of diseases of genital organs

स्त्रीव्यवायनिवृत्तस्य सहसा भजतोऽथवा ।

दोषाध्युषितसङ्कीर्णमलिनाणुजःपथाम् अन्ययोनिमनिच्छन्तीमगम्यां नवसूतिकाम् । दूषितं स्पृशतस्तोयं रतान्तेष्वपि नैव वा ॥ २ ॥

विवर्धयिषया तीक्ष्णान् प्रलेपादीन् प्रयच्छतः। मुष्टिदन्तनखोत्पीडाविषवच्छूकपातनैः वेगनिग्रहदीर्घातिखरस्पर्शविघट्टनैः ॥१॥ ॥३॥

गुह्यं त्रयोविंशतिमामयान् ॥ ४ ॥ दोषा दुष्टा गता

Indulging in copulation suddenly (for the second time) immediately after retiring from the first, copulating with women having their menstrual tract (vaging) vitiated by the dosas, congested, contaminated and greatly narrowed, copulating with the other vagina (of animals); with the woman who is unwilling, who is forbidden, who has just delevered; touching (washing the penis in) dirty water, not washing it at all after copulation, applying strong acting pastes (of drugs etc.) on the penis desiring its increase in size ; ( penis) getting injured (bruised) from assault by the fist, teeth, nails and application of paste of poisonous insects, suppression of the urges, long contect with very rough materials, hit or blow (by accident)-by these causes the dosas become aggravated, get localised in the genital organ ( penis) and produce twentythree diseases such as upadamsa etc. 1-4.

Upadamsa

जनयन्त्युपदंशादीन् उपदंशोऽत्र पञ्चधा । पृथग्दोषैः सरुधिरैः समस्तैश्च अत्र मारुतात् ॥ ५ ॥

मेढ़े शोफो रुजिश्चित्राः स्तम्भस्त्वक्परिपोटनम् । पक्कोदुम्बरसङ्काशः पित्तेन श्वयथुर्ज्वरः ॥ ६ ॥ ॥७॥

श्लेष्मणा कठिनः स्निग्धः कण्डूमान् शीतलो गुरुः ।

शोणितेनासितस्फोटसम्भवोऽस्त्रस्नुतिर्ज्वरः सर्वलिङ्गत्वं रुगाशुपचनं दरणं रक्तोद्भवस्तेषां मृत्यवे

सर्वजे तीव्रा याप्यो श्वयथुर्मुष्कयोरपि । कृमिसम्भवः । सन्निपातजः ।

Upadamsa is of five kinds; one from each dosa seperately, one from blood and the fifth from all the dosas together.

In that caused by maruta (vata), there is swelling, different kinds of pain in the penis, loss of movement and formation of blebs on the skin.

caused by pitta, the penis appears like a ripe fruit of udumbara, associated with swelling and fever. In that caused by slesma (kapha), penis is hard, greasy, itching, cold and heavy; that due to blood, is prone to develop black coloured vesicles, bleeding and fever.

In that

That caused by all the dosas has features of all dosas, swelling even of the scrotum, severe pain, ripens (suppurates) quickly, putrefaction and appearance of warms likely. are

Among these, that born from blood is controllable but persist long, that born from all the dosas together is going to kill the person. 5-9a.

Medhrarsas — yonyarsas

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्गुह्यासृकपिशिताश्रयैः ॥ ९ ॥

अन्तर्बहिर्वा मेढ्रस्य कण्डूला मांसकीलकाः । पिच्छिलास्त्रस्त्रवा योनौ तद्वच्च च्छत्रसन्निभाः ॥ १० ॥

तेऽर्शांस्युपेक्षया घ्नन्ति मेढ्रपुंस्त्वं भगार्तवम् ।

Mamsakilaka (projections of muscle) produced by the aggravated dosas localised in the blood and muscle of the penis, developing either inside or outside, having ithching and discharge of slimy blood. It occurs in the same way in the vagina, resembling an umbrella. These are called as Arsas. When neglected medhrarsas causes loss of masculine potency and yonyarsas causes loss of menstruation. 9b-11a.

Sarsapika

सर्षपामानसंस्थाना घनाः सर्षपिकाः स्मृताः ।

Pitika (eruptions) developing either inside or outside the genitals (penis and vagina) caused by kapha and rakta (blood) resembling sarsapa (mustard seed) in size and shape and hard-is known as Sarsapika. 11b-12a.

Avamantha

पिटिका बहवो दीर्घा दीर्यन्ते मध्यतश्च याः ॥ १२ ॥ सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षवान् ।

Pitikas (eruptions) caused by kapha and hold, more than one in number, elongated, trearing of in the middle, accompanied with pain and horripilations is Avamantha. 12b-13a.

Kumbhika

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽऽशुजा ॥ १३ ॥

Kumbhika (pitika-eruptions) is born from rakta (blood) and pitta, resembles the kernel (seed) of jambu fruit and develops rapidly. 13b.

Alaji

(pitika) अलजीं मेहवद्विद्याद्

Alaji is similar to the alaji belonging to prameha

Uttama

उत्तमां पित्तरक्तजाम् । पिटिकां माषमुद्राभां

Uttama is pitika (eruptions) born from pitta and rakta (blood) resembling masa (black-gram) or mudga (green gram). 14a.

Puskarika

पिटिका पिटिकाचिता ॥ १४ ॥

कर्णिका पुष्करस्येव ज्ञेया पुष्करिकेति सा |

Pitika (eruptions) surrounded by small eruptions like the puskara karnika (central bulb of the lotus flower) is known as Puskarika. 14b-15a.

Samuyudha pitika

पाणिभ्यां भृशसंव्यूढे संव्यूढपिटिका भवेत् ॥ १५ ॥

Pitika (eruptions) caused by hard rubbing of the penis by the hands (masturbation ) is Samvyudha pitika.15b.

Mrdita

वस्त्रसंरब्धं वातकोपतः ।

Mrdita is contusion of the penis caused by rubbing it with rough cloth etc. and caused by aggravation of vata. 16a.

Asthilika

मृदितं मृदितं विषमा कठिना भुग्ना वायुनाऽष्ठीलिका स्मृता ॥ १६ ॥

The penis becoming curved/distorted, hard and bent caused by vayu (vata ) is known as Asthilika.

Nivrtta – mani

विमर्दनादिदुष्टेन वायुना चर्म मेढ्रजम् । निवर्तते सरुग्दाहं क्वचित्पाकं च गच्छति ॥ १७ ॥

पिण्डितं ग्रन्थितं चर्म तत्प्रलम्बमधो मणेः । निवृत्तसंज्ञं सकफं कण्डूकठिन्यवत्तु तत् ॥ १८ ॥

Vata undergoing aggravation by hard rubbing etc. the fore-skin of the penis (prepuce ) goes back associated with pain, burning sensation and sometimes suppuration, the skin becomes folded, knotted and hangs below the glans, having kapha, itching and hardness. This is known as Nivrtta. 17-18.

Avapatika

दुरूढं स्फुटितं चर्म निर्दिष्टमवपाटिका ।

The skin which does not heal properly, which is cracked is known as Avapatika. 19a.

Niruddhamani

वातेन दूषितं चर्म मणौ सक्तं रुणाद्धि चेत् ॥ १९ ॥

स्त्रोतो मूत्रं ततोऽभ्येति मन्दधारमवेदनम् । मोर्विकाशरोधश्च स निरुद्धमणिर्गदः ॥ २० ॥

The skin vitiated by vata, adhereing to the peins obstructs the channel of urine (urethra) then the urine flows out slwoly and without cognisance, there is obstruction to the exposure of the glans. This disease is called Niruddhamani. 19b-20.

Grathita

लिङ्गं शूकैरिवापूर्णं ग्रथितख्यं कफोद्भवम् ।

The penis appearing as though full of thorns-is known as Grathita and is of kapha origin. 21a.

Sparasahani

शूकदूषितरक्तोत्था स्पर्शहानिस्तदाह्वया ॥ २१ ॥

Sparsahani is that which arises from blood vitiated by poisonous worms. 21b.

Sataponaka

छिद्रैरणुमुखैर्यत्तु महेनं सर्वतश्चितम् । वातशोणितकोपेन तं विद्याच्छतपोनकम् ॥ २२ ॥

Penis developing small holes all over its surface caused by the aggravation of vata and sonita (blood) is known as Sataponaka. 22.

Tvakpaka

पित्तासृग्भ्यां त्वचः पाकस्त्वक्याको ज्वरदाहवान् ।

The skin undergoing paka (suppuration ulceration) caused by pitta and asrk (blood) accompained with fever and burning senation is Tvakpaka. 23a.

Mamsapaka

मांसपाकः सर्वजः सर्ववेदनो मांसशातनः ॥ २३ ॥

Mamsapaka is caused by all the dosas together having all the features and leads to the muscles falling off. 23b.

सरागैरसितैः स्फोटैः पिटिकाभिश्च पीडितम् ।

मेहनं वेदना चोग्रा तं विद्यादसृगर्बुदम् ॥ २४ ॥

Penis developing red and black vesciles and eruptions, having severe pain should be understood as Asrgarbuda. 24.

Black moles developing on the penis, undergoes suppuration/ulceration) soon, caused by all the dosas together is known as Tilakalaka. 25b-26a.

Raktarbuda-mansarbuda-vidradhi

मांसार्बुदं प्रागुदितं विद्रधिश्च त्रिदोषजः ।

Mamsarbuda has been described earlier (chapter 29.) so also vidradhi which arises from all the three dosas (chapter 11 of nidana sthana ). 25a.

Tilakalaka

कृष्णानि भूत्वा मांसानि विशीर्यन्ते समन्ततः ॥ २५ ॥ पक्कानि सन्निपातेन तान् विद्यात्तिलकालकान् ।

Sadhyasadhya – prognosis

मांसोत्थमर्बुदं पाकं विद्रधिं तिलकालकान् ॥ २६ ॥ चतुरो वर्जयेदेषां शेषांश्छीघ्रमुपाचरेत् ।

Mamsarbuda, mamsapaka, vidradhi and tilakalka-these four diseases should be rejected, the remaining should be treated quickly. 26b-27a.

Yoni vyapat – disorders of the vagina

विंशतिर्व्यापदो योनेर्जायन्ते दुष्टभोजनात् ॥ २७॥ Twenty diseases of the vagina arise because of consuming bad food. 27b.

Vatiki

विषमस्थाङ्गशयनभृशमैथुनसेवनै दुष्टार्तवादद्रव्यैर्बीजदोषेण दैवतः ॥ २८ ॥

योनौ क्रुद्धोऽनिलः कुर्याद् रुक्तोदायामसुप्तताः । पिपीलिकासृप्तिमिव स्तम्भं कर्कशतां स्वनम् ॥ २९ ॥

फेनिलारुणकृष्णाल्पतनुरूक्षार्तवस्स्रुतिम्

स्स्रंसं वड्ङ्क्षणपार्श्वादौ व्यथां गुल्मं क्रमेण च ॥ ३० ॥ तांस्तांश्च स्वान् गदान् व्यापद्वातिकीनाम सा स्मृता ।

Improper postures during lieing/sleeping, excess of sexual intercourse, vitiation of the menstrual flow, use of bad materials (as substitutes for the phallus), disorders of the seed (ovum) and effects of actions of previous lives-by these causes vata gets aggravated and produces pain, pricking and dilating types of pain, loss of sensation, feeling of ants crawling, loss of movement, roughness and noise (gas coming out with noise) and discharge of menstrual blood which is frothy, slight reddish black, thin and dry ( non unctuous) drooping of groins and flanks, discomfort and gradual development of abdominal tumour. All these different kinds of diseases are called as vatiki (yoni vyapat). 27b-31a.

Aticarana

सैवातिचरणा शोफसंयुक्ताऽतिव्यवायतः ॥ ३१ ॥ 31b.

Aticarana is a similar one accompained with swelling (of the vagina) caused by excess of copulation. Prakcarana

मैथुनादतिबालायाः पृष्ठजङ्घोरुवड्ङ्क्षणम्।

रुजन् सन्दूषयेद्योनिं वायुः प्राक्चरणेति सा ॥ ३२ ॥

Copulation in a very young girl produces pain in her back, calves, thighs and groins and vayu (vata) vitiates the vagina. It is known as Prakcarana. 32.

Udavrtta

वेगोदावर्तनाद्योनिं प्रपीडयति मारुतः । सा फेनिलं रुजः कृच्छ्रादुदावृत्तं विमुञ्चति ॥ ३३ ॥ इयं व्यापदुदावृत्ता

Maruta (vata) aggravated by suppression of the urges, torments the vagina and expels frothy menstrual blood whith difficulty, this diseases is Udavrtta. 33.

Jataghni

जातघ्नी तु यदाऽनिलः । जातं जातं सुतं हन्ति रौक्ष्याद्दुष्टार्तवोद्भवम् ॥ ३४ ॥

Jataghni is caused by anila (vata) which, by increasing the dryness of the vitiated menstrual blood, kills every child that is born. 34.

Antarmukhi

अत्याशिताया विषमं स्थितायाः सुरते मरुत् । अन्नेनोत्पीडितो योनेः स्थितः स्त्रोतसि वक्रयेत् ॥ ३५ ॥

सास्थिमांसं मुखं तीव्ररुजमन्तर्मुखीति सा

Indulging in copulation after a heavy meal or adopting abnormal postures, vata localised in the vagina gets aggravated, leading to distortion of the orifice, the bones and muscles, and severe pain, this is called Antarmukhi. 35-36a.

Sucimukhi

वातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः ॥ ३६ ॥ स्त्रियो योनिमणुद्वारां कुर्यात्सूचीमुखीति सा ।

Vata getting aggravated in those women who indulge in foods which cause increase of vata, producing narrowing of the vaginal passage-this called Sucimukhi. 36b-37a.

Suska yoni

वेगरोधादृतौ वायुर्दुष्टो विण्मूत्रसङ्ग्रहम् ॥ ३७॥ करोति योनेः शोषं च शुष्काख्या साऽतिवेदना ।

Due to the habit of suppressing the urges during the period of menstruation, vata getting aggravated causes accumilation of faeces and of urine and causes dryness of the vagina, accompanied with severe pain. This known as Suska yoni. 37b-38a.

Vamini

षडहात् सप्तरात्राद्वा शुक्रं गर्भाशयान्मरुत् ॥ ३८ ॥ वमेत्सरुङ् नीरुजो बा यस्याः सा वामिनी मता ।

Either on the sixth or seventh day, the semen is vomitted (expelled) out of the uterus, either accompanied with pain or without pain by vata-this is called Vamini. 38b-39a.

Sandha

योनौ वातोपतप्तायां स्त्रीगर्भं बीजदोषतः ॥ ३९ ॥ मृद्वेषिण्यस्तनी च स्यात् षण्ढसंज्ञाऽनुपक्रमा।

The woman who presents features of aggravation of vata in her vagina and uterus due to defect in the seed, who hates men and has no (developed) breasts is known as Sandha and cannot be cured. 39b-40a.

Mahayoni

दुष्टो विष्टभ्य योन्यास्यं गर्भकोष्ठं च मारुतः ॥ ४० ॥

कुरुते विवृतां स्त्रस्तां वातिकीमिव दुःखिताम् । उत्सन्नमांसां तामाहुर्महायोनिं महारुजाम् ॥४१॥

Vata getting aggravated, obstructing the vaginal passage, the mouth and cavity of the uterus, causes them to dilate, droop down and painful like that of vatiki (described earlier) the muscles protrude out and cause severe pain. This known as Mahayoni. 40b-41.

Paittiki yoni vyapat

यथास्वैर्दूषणैर्दुष्टं पित्तं योनिमुपाश्रितम् |

करोति दाहपाकोषापूतिगन्धिज्वरान्विताम् भृशोष्णभूरिकुणपनीलपीतासितार्तवाम् । सा व्यापत् पैत्तिकी ॥ ४२ ॥

Pitta getting aggravated by its own causes getting localised in the vagina produces burning sensation, suppuration/ulceration, warmth, foul smell, fever, discharge of menstrual blood which is very hot, large quantity, of cadaveric smell, blue, yellow or black in colour. These are features of paittika ( yoni vyapat). 42-43a.

Raktayoni

रक्तयोन्याख्याऽसृगतिस्रुतेः ॥ ४३ ॥

When there is copious discharge of blood it is known as 43b.

Slaismiki yoni vyapat

कफोऽभिष्यन्दिभिः क्रुद्धः कुर्याद्योनिमवेदनाम् । शीतलां कण्डुलां पाण्डुपिच्छिलां तद्विधस्रुतिम् ॥ ४४ ॥ सा व्यापच्छ्लैष्मिकी

Kapha getting aggravated by use of foods which increase moisture leads to slaismiki (Kaphaja yoni vyapat) charactorised by absence of pain, feeling of cold, itching and discharge of pale, slimy blood. 44.

Lohitaksaya

वातपित्ताभ्यां क्षीयते रजः । सदाहकार्यवैवर्ण्यं यस्याः सा लोहितक्षया ॥ ४५ ॥

Loss or decrease of menstrual blood is caused by aggravation of vatapitta together and is accompanied with burning sensation, emaciation, discolouration. This is called Lohitaksaya, 45.

Paripluta

पित्तलाया नृसंवासे क्षवथूद्गारधारणात् । पित्तयुक्तेन मरुता योनिर्भवति दूषिता ॥ ४६ ॥

शूना स्पर्शासहा सार्तिनलपीतास्त्रवाहिनी । बस्तिकुक्षिगुरुत्वातिसारारोचककारिणी श्रोणिवड्ङ्क्षणरुक्तोदज्वरकृत् सा परिप्लुता । ॥४७॥

The woman belonging to pitta constitution who suppresses the urges of sneezing and belching during copulation, goes in for aggravation of vata along with pitta which together vitiate the vagina, which becomes swollen, intolerant to touch, painful, exuding blue, yellow blood, associated with feeling of heaviness of the urinary bladder and abdomen, diarrhoea, loss of taste / appetite, pain in the waist, groin, pricking pain and fever. This disease is Paripluta.

Upapluta

वातश्लेष्मामयव्याप्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनी ॥ ४८ ॥

उपप्लुता स्मृता योनिः

This having the features of increase of vata and kaphaexudes blood which is white and slimy, this is Upapluta yoni

Vipluta

विप्लुताख्या त्वधावनात् । सञ्जातजन्तुः कण्डूला कण्ड्वा चातिरतिप्रिया ॥ ४९ ॥

Vipluta is due to not washing ( cleaning the vagina ), givess rise to growth of worms (bacteria etc.) and itching, because of itching the woman desires copulation often. 49.

Karnini

अकालवाहनाद्वायुः श्लेष्मरक्तविमूच्छितः । कर्णिकां जनयेद्योनौ रजोमार्गनिरोधिनीम् ॥ ५० ॥ सा कर्णिनी

By premature initiation of the urges, vata getting aggravated along with slesma (kapha) and rakta (blood) produces karnika (sprouts of muscles) obstructing the channel of the menstrual blood. This is known as Karnini. 50.

Sannipatiki – yoni vyapat

त्रिभिर्दोषैर्योनिगर्भाशयाश्रितैः ।

यथास्वोपद्रवकरैर्व्यापत्सा सान्निपातिकी ॥ ५१ ॥

Diseases arise along with secondary affections from the aggravation of all the dosas together, having all the features. 51.

इति योनिगदा नारी यैः शुक्रं न प्रतीच्छति । ततो गर्भ न गृह्णाति रोगांश्चाप्नोति दारुणान् ॥ ५२ ॥

असृग्दरार्शोगुल्मादीनाबाधांश्चानिलादिभिः ॥ ५२ ॥

These are the diseases of the vagina, by which the woman does not retain the semen, nor develop the embryo and becomes a victim of difficult diseases such as menorrhagia, haemorrhoids, abdominal tumour etc. produced by vata etc. 52-52%.

इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां

षष्ठे उत्तरस्थाने गुह्यरोगविज्ञानीयो नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

Thus ends the chapter-Guhyaroga vijnaniya-the thirty third in Uttarsthana of Astanga hrdaya samhita composed by Srimad Vagbhata son of Sri Vaidyapati Simhagupta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Table of Contents