- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Sushruta SamhitaVamana-Dravya-Vikalpa-Vijnaniyaadhyaya - Sushruta Samhita Sutrasthana Chapter 43

Vamana-Dravya-Vikalpa-Vijnaniyaadhyaya – Sushruta Samhita Sutrasthana Chapter 43

त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः । अथातो वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥१॥

Now we shall discourse on the Chapter, which treats of the mode of administering emetics (Vamana-Dravya-Vikalpa-Vijnaniyaadhyaya). 1

मन्त्रयवमनद्रव्याणां फलादीनां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि भवन्ति । अथ मदनपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां चूर्णप्रकुञ्चं प्रत्यकपुष्पीसदापुष्पीनिम्बकषायाणामन्यतमेनालोड्य मधुसैन्धवयुक्तां पुष्पचूर्णमात्रां पाययित्वा वामयेत् । मदनशलाटुचूर्णान्येवं वा वकुलरम्यकोपयुक्तानि मधुलवणयुक्तान्यभिप्रतप्तानि; मदनशलाटुचूर्णसिद्धां वा तिलतण्डुलयवागूम् । निर्वृत्तानां वा नातिहरितपाण्डूनां कुशमूढावबद्धमृद्गोमयप्रलिप्तानां यव-तुष-मुद्द्रमाषशाल्यादिधान्यराशावष्टरात्रोषितक्लिन्नभिन्नानां फलानां फलपिप्पलीरुद्धृत्यातपे शोषयेत् तासां दधिमधुपललविमृदितपरिशुष्काणां सुभाजनस्थानामन्तर्नखमुष्टिमुष्णे यष्टीमधुककषाये कोविदारादीनामन्यतमे वा कषाये प्रमृज्य रात्रिपर्युषितं मधुसैन्धवयुक्तमाशीर्भिरभिमन्त्रितमुदङ्मुखः प्राङ्मुखमातुरं पाययेदनेन मन्त्रेणाभि

ब्रह्मदक्षाश्विरुद्रेन्द्र- भूचन्द्रार्कानलानिलाः ऋषयः सौषधीग्रामा भूतसङ्घास्तु पान्तु ते ॥ २ ।

रसायनमिवर्षीणां सुधेवोत्तमनागानां यथा । देवानाममृतं भैषज्यमिदमस्तु ते।।३।।

Of all emetic fruts the Madana (seeds) should be deemed as the best (most active). Madana fruits should be dried in the sun and powdered. Then a Pala weight (four tolas) of the powder should be stirred in a decoction of Pratyakpuspi, Sada-Puspi or Nimba, and given to the patient with honey and Saindhava salt, for emesis. As an alternative, a potion consisting of the powder of raw Madana fruits, stirred in a decoction of Vakula and Ramyaka, and heated in fire, should be administered with the addition of honey and rock-salt. A gruel, consisting of sesamum rice and powder of green Madana fruits, boiled together, should be given to the patient. Likewise matured though not ripe Madana fruits should be stored in a box made of the blades of Kusa grass. The box should be plastered over with a composition of cowdung and clay and kept buried in a bushelful of Yava, Tusa, Mudga, Masa pulse or Sali rice for eight consecutive nights. Then having extracted them, fully burst out, with the heat of the covering grain, their kernels should be separated from their seeds and dried in the sun. Then having pasted them with curd, honey and the levigated paste of sesamum they should be again dried in the sun, after which they should be kept in a clean vessel. A Pala weight of the aforesaid prepared powder should be pounded in a decoction of Yastimadhu or of any of the drugs of the Kovidaradi group over night, and given to the patient on the following morning, through the medium of honey and Saindhava salt. The patient should take it looking towards the north or the east, and the following benedictory Mantra should be recited on the occassion.

Metrical Texts: “May the gods Brahma, Daksa, Asvin, Rudra, Indra, the earth goddess, the moon, the sun, the fire, the wind, the concourse of holy sages (Rsis) and the material elements with the curative properties of drugs they originate and nourish, preserve thee. May the potion prove wholesome to you, as the elixirs prove wholesome to the Rsis, the nectar to the gods, and ambrosia to the good Nagas.” 2-3

विशेषेण श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिषु । अप्रवर्त्तमाने वा दोषे पिप्पलीवचागौरसर्षपकल्कोन्मिश्रैः सलवणैरुष्णाम्बुभिः पुनः पुनः

प्रवर्त्तयेदासम्यग्वान्तलक्षणादिति । मदनफलमज्जचूर्णं वा तत्क्वाथपरिभावितं मदनफलकषायेण । मदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसः सन्तानिकां क्षौद्रयुक्ताम् । मदनफलमज्जसिद्धं वा पयः । मदनफलमज्जसिद्धेन वा पयसा यवागूम्। अधोभागासृपित्तहृद्दाहयोः।।४॥

This emetic medicine should be specially employed in cases of catarrhal fever, catarrh, and internal abscess. In case of insufficient or unsatisfactory action of the potion, the drugs known as Pippali, Vaca, and a paste of Gaura-Sarsapa and Saindhava salt should be added to it. It should be administered warm and in repeated doses until the symptoms of emesis would fully appear. In the alternative, powders of Madana kernels soaked in and saturated with their decoction and subsequently dried, should be administered through the same vehicle (decoction of the Madana kernels); or milk cream boiled with the kernels of Madana fruits should be administered with honey; or a barley gruel made with milk prepared as above should be prescribed for the purpose. This emetic measure should be resorted to in cases of Haematemesis or in Haemorrhage from the bowels or generative organs and burning sensation in the heart due to the action of the deranged Pitta. 4

मदनफलमज्जसिद्धस्य वा पयसो दधिभावमुपगतस्य दध्युत्तरं दधि वा, कफप्रसेकच्छर्द्दिमूर्च्छातमकेषु । मदनफलमज्जरसं भल्लातकस्नेहवदादाय फाणिती भूतं लेहयेत्, आतपपरिशुष्कं वा तमेव मदनफलमज्जचूर्णं जीवन्तीकषायेण, पित्ते कफस्थानगते । मदनफलमज्जक्वाथं वा पिप्पल्यादिप्रतीवापं तच्चूर्णंवा निम्बरूपिकाकषाययोरन्यतरेण सन्तर्पणकफजव्याधिहरं, मदनफलमज्जचूर्णवा मधूककाश्मर्यद्राक्षाकषायेण । मदनफलविधानमुक्तम्॥५॥

Milk, boiled with the kernel of a Madana fruit, should be curdled, and the cream of the curd or the curd itself so prepared should be used for emetic purposes in cases of water-brash, vomiting, syncope and dyspnoea. The essence (Rasa) of the seed pulps of Madana fruits should be pressed out and condensed in the manner indicated in connection with the extraction of oil (Sneha) of Bhallataka, and the patient should be made to lick that condensed essence in cases where the Pitta would be found to have shifted into the natural seats of Kapha.

Sun-dried and pulverised Madana fruits, mixed with a decoction of Jivanti, may be administered instead.

A decoction of the kernels of Madan seeds (Majja), saturated with powders of Pippalyadi or a potions consisting of the same powder mixed with a decoction of Nimba or Rupika, should be prescribed in cases of lymphatic (Kaphaja) diseases due to acts of Santarpana (use of emollient remedies), or the emesis in such cases should be effected with a decoction of Madhuka, Kasmari and Draksa saturated with the aforesaid powder. Thus the emetic remedies made of Madana fruits are discharged. 5

जीमूतककुसुमचूर्णं वा पूर्ववदेव क्षीरेण निर्वृत्तेषु क्षीरयवागूं, रोमशेषु सन्तानिकां, अरोमशेषु च दध्युत्तरं, हरितपाण्डुषु दधि, तत्कषायसंसृष्टां वा सुरां, कफारोचककासश्वासपाण्डुरोगयक्ष्मसु, पर्यागतेषु मदनफलमज्जवदुपयोगः । तद्वदेव कुटजफलविधानम् । कृतवेधनानामप्येष एव कल्पः । इक्ष्वाकुकुसुमचूर्णं वा पूर्ववदेव क्षीरेण, कासश्वासच्छर्द्दिकफरोगेषूपयोगः ॥६॥

Pulverised Jimutaka flowers may be used in the same manner and through the same medium or with the same adjuvants and for same purposes, as the preceding (Madana fruit). Jimutaka fruits should be pulverised in their raw or unripe state and dried in the sun, and a gruel made with milk boiled with the same powder should be given to a patient for emesis; or milk-cream, boiled with the powder of Jimutaka fruits (lit: flowers’) powdered in their mature of hardened (Romesa) state, should be given; or the surface cream of milk boiled with the powders of full grown (Aromasa), greenish yellow Jimutaka fruits, or a Sura (wine) made of their decoction should be prescribed. These emetic remedies should be used in cases of disinclination for food through the action of deranged Kapha (lymphatic derangements), cough, anoroxia, dyspnoea, jaundice and in phthisis as well, like the compounds of Madana fruits described before. Mature Kutaja or Krtavedhana fruits may be used for emetic purposes in similar combinations and through similar mediums as the Madana fruits described before. Powders of Iksvaku fruits similarly prepared with

1. Fruits include flowers.

milk, curd, etc. may be used for emetic purposes in cases of cough, asthma, vomiting and non-relish for food due to the action of deranged Kapha (lymphatic disorders ). 6

धामार्गवस्यापि मदनफलमज्जवदुपयोगो विशेषतस्तु गरगुल्मोदरकासश्वासश्लेष्मामयेषु, वायौ वा कफस्थानगते । कृतवेधनफलपिप्पलीनां वमनद्रव्यकषायपरिपीतानां बहुशश्चूर्णमुत्पलादिषु दत्तमाघ्रातं वामयति, तत्त्वनवबद्धदोषेषु यवागूमाकण्ठात् पीतवत्सु च विदध्यात् । वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवन्ति ॥ ७ ॥

The emetic compounds of Dhamargava flowers are identical with those of the kernels of Madana fruits, the former being regarded as specifically indicated in cases of chemical poisoning, Gulma (internal gland), abdominal dropsy, cough, asthma, as well as in diseases due to the action of deranged Kapha (lymphatic disorders). The pulps of kernels of Krtavedhana seeds should be soaked in the expressed juice of emetic drugs and subsequently reduced to powder. The powder, so prepared, should be strewn over an Utpala or any other flower and the patients should be made to smell it in the case where the Kapha would be found to have changed its seat with the bodily Vayu. Likewise, in cases of excessive derangement of the bodily humours, the patient should be given a stomachful of barley gruel and then made to eject the contents of his stomach by causing him to smell such a medicated flower. Sternutatoric Sirovirecana or emetic or purgative drugs prove most efficacious after being soaked in or saturated with the expressed juice of their own. 7

भवतश्चात्र

वमनद्रव्ययोगानां दिगियं सम्प्रकीर्त्तिता । तान् विभज्य यथाव्याधि कालशक्तिविनिश्चयात् ।। ८ ।। कषायैः स्वरसैः कल्कैश्चूर्णैरपि च बुद्धिमान् । पेयलेह्याद्यभोज्येषु वमनान्युपकल्पयेत् ।।९।।

Authoritative verses on the subject: Thus a general outline of the leading characteristics of the emetic drugs in general has been given. An intelligent physician should choose an emetic remedy in consideration of the season of the year and the strength of the disease,

and should try to set in the process of ejection in a patient either with the help of the expressed juice, paste or powder of the prescribed drug duly administered through the medium of an article of food or drink, or through an electuary. 8-9

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥

Thus ends the forty-third Chapter of the Sutrasthana in the Susruta Samhita which deals with the choice and mode of administering emetics.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme