- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Sushruta SamhitaAyurvedic Treatment of Cough - Kasa Pratisedha - Sushrutasamhita Uttaratantra Chapter 52

Ayurvedic Treatment of Cough – Kasa Pratisedha – Sushrutasamhita Uttaratantra Chapter 52

द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः अथातः कासप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः, धन्वन्तरिः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान्

Now we shall discourse on the chapter which deals with the (symptoms and) medical treatment of cough. ( Kasa-Pratisedha). 1.

उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः श्वासहिक्कयोः । कासस्यापि विज्ञेयास्त एवोत्पत्तिहेतवः ॥ २ ॥ व्यायामरुक्षान्ननिषेवणाच्च । धूमोपघाताद्रजसस्तथैव विमार्गगत्वादपि भोजनस्य वेगावरोधात् क्षवथोस्तथैव ॥ ३ ॥ प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । निरेति वक्त्रात् सहसा सदोषः कासः स विद्वद्भिरुदाहृतस्तु ॥ ४ ॥

Cough has its origin in the same sets of causes, which excite or usher in an attack of hiccough and asthma. The vital Vayu of the body known as the Prana-Vayu combined with other Dosas (Pitta and Kapha) is deranged by such causes as the entrance of smoke or the particles of dust ( into the larynx and nostrils), overfatiguing physical exercise, inordinate use of any dry or parched (Ruksa) food, any food going wrong way, voluntary repression of sneezing or of any natural propulsion of the body. Thus deranged, it is suddenly pressed upward and emitted through the mouth in unison with the deranged Udana-Vayu (situated in the trachea) producing a peculiar sound resembling that of broken Indian bell-metal. This is called Kasa (cough) by the learned. 2-4.

Causes and Etilogy of Cough

स वातपित्तप्रभवः कफाच्च क्षतात् तथाऽन्यः क्षयजोऽपरश्च । पञ्चप्रकारः कथितो भिषग्भिर्विवर्धितो यक्ष्मविकारकृत स्यात् ॥५॥

Classification- This disease is divided into five types according to it’s origin through the action of the deranged Vayu, or Pitta or Kapha of the body, or is due to the presence of any ulcer (Ksata) or to any wasting process (Ksayaja ) in the organism. These five types of cough are recognised by the physicians (in practice), which, when fully developed, (i.e., if neglected) would tend to produce phthisis (Yaksma). 5.

Premonitory Symptoms of Cough

भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकण्डूर्भोज्योपरोधो गलतालुलेपः । स्वशब्दवैषम्यमरोचकोऽग्निसादश्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ ६ ॥

Premonitory Symptoms – Itching in the throat, a sense of obstruction in eating (difficulty of deglution), a sticky feeling in the throat and in the palate, changed voice, aversion to food, and dulness of the digestive fire are the symptoms which usher in an attack of cough. 6.

Specific Symptoms of Cough

हृच्छङ्खमूर्धोदरपार्श्वशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः । प्रसक्तमन्तःकफमीरणेन कासेत् तु शुष्कं स्वरभेदयुक्तः ॥ ७॥ उरोविदाहज्वरवक्त्रशोषैरभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्त: पित्तेन पीतानि वमेत् कटूनि कासेत् स पाण्डुः परिदह्यमानः ॥ ८ ॥ प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन् शिरोरुजार्तः कफपूर्णदेहः । अभक्तरुग्गौरवसादयुक्तः कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥ ९ ॥

Specific Symptoms – A person affected with a cough of the Vataja type, complains of an aching pain in the region of his heart, in his temples, head, stomach and the sides and has dry and frequent coughs (unattended with mucous expectorations), with a pale face, a weak and hoarse voice and diminished strength and vigour (Ojas). A burning feeling in the region of the heart, fever, sense of dryness, and a bitter taste in the mouth, thirst, yellow and pungent expectoration, paleness of complexion and burning sensation in the body, are the indications of the Pittaja type of Kasa. A sticky sense in the mouth, a sense of physical lassitude, headache, aversion to food, a sense of heaviness in the body, itching, frequent fits of cough and thick mucous expectorations are the features which distinguish the Kaphaja type. 7-9.

Symptoms of Ksataja Kasa

वक्षोऽतिमात्रं विहतन्तु यस्य व्यायामभाराध्ययनाभिघातैः । विश्लिष्टवक्षाः स नरः सरक्तं ष्ठीवत्यभीक्ष्णं क्षतजं तमाहुः ॥ १० ॥

Symptoms of Ksataja Kasa – Ulceration in the Vaksas (chest ? ) caused by loud reading, over-fatiguing physical excerise or carrying loads of excessive weight, or incidental to any blow or hurt dealt thereon, affects the locality and gives rise constant fits of cough accompained by blood-spitting. The disease is called ksataja Kasa or cough of ulcerated chest. 10.

(अतिव्यवायभाराध्व- युद्धाश्वगजविग्रहै: । रुक्षस्योरःक्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमावहेत् ॥ ११ ॥ स पूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत् सशोणितम् । कण्ठेन रुजताऽत्यर्थं विभिन्नेनेव चोरसा ॥ १२ ॥ सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ १३ ॥ पर्वभेदज्वरश्वास-तृष्णावैस्वर्यपीडितः । पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् ॥१४॥

Sexual excess, carrying heavy loads, excessive toils of journey, over-exertion in battle, forcible controlling of horses and elephants and such other fatiguing feats tend to produce parchedness of the system and ulcers in the Uras (chest) whereby the bodily Vayu is deranged and cough is produced. The patient is afflicted only with a sort of dry cough at the outset but begins to spit blood with the progress of the disease. The patient feels an excessive pain in the throat and his Uras (chest) seems to be broken and pricked into with sharp needles, and cannot bear the least touch on account of the pressure of an intolerable aching pain (sula) in the locality. Breaking pain in the joints, fever, asthma, thirst and loss of voice are the symptoms which mark the Ksataja type of the disease and the patient lies moaning like a pigeon. 11-14.

Kshayaja Kasa

विषमासात्म्यभोज्याति-व्यवायाद् वेगनिग्रहात् । शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः । घृणिनां कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ॥ १५ ॥ ) प्राणक्षयञ्चोपलभेतकासी । स गात्रशूलज्वरदाहमोहान् शुष्यन् विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम् ॥ ससर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १६ ॥ वृद्धत्वमासाद्य भवेत्तुयो वै याप्यं तमाहुर्भिषजस्तु कासम् ॥ १७ ॥

Kshayaja Kasa – The fire digestion in a person who is addicted to the habit of taking unwholesome and incongenial food or of taking it at improper time and quantity or who is habituated to sexual excesses or who indulges in grief or disgust or abhorrence (of food) in his mind, or who voluntarily represses any natural urging of his body, becomes affected and diminished. It (thereby) aggravates all the three Dosas of the body, which in their turn, give rise to a type of cough attended with a gradual emaciaton of the body. The disease is called Ksayaja Kasa. Cramps in the limbs, fever, burning sensation in the body, fainting fits (Moha), loss of strength blood streaked with pus, and weakness are the symptoms of this type of Kasa known as Ksayaja Kasa. It is said by medical experts to be due to the concerted action of all the three Dosas and to be included within the category of diseases which are very hard to be cured. A case of cough ( in an old man ) due to his declining years is only susceptible of palliation. 15-17.

General Treatment of Cough

शृङ्गीवचाकट्फलकत्तृणाब्द-धान्याभयाभार्ग्यमराह्वविश्वम् उष्णाम्बुना हिङ्ग्युतन्तु पीत्वा बद्धास्यमप्याशु जहाति कासम् ॥ १८ ॥ फलत्रिकव्योषविडङ्गशृङ्गी-रास्त्रावचापद्मकदेवकाष्ठैः 1 लेहः समैः क्षौद्रसिताघृताक्तः कासं निहन्यादचिरादुदीर्णम् ॥ १९ ॥

General Treatment – A compound consisting of Srngi, Vaca, Kat-phala, ka-trna, Musta, Dhanyaka, Abhaya, Bhargi, Deva-daru, Visva and Hingu taken in hot water would rapidly cure a case of longstanding cough. A lambative composed of the equal quantity of Triphala, Vyosa, Vidanga, Srngi, Rasna, Vaca, Padmaka and Deva daru pounded together and mixed with copious quantity of honey, sugar and clarified butter would speedily conquer a serious attack of cough. 18-19.

पथ्यां सितामामलकानि लाजां समागधीञ्चापि विचूर्ण्य शुण्ठीम् । सर्पिर्मधुभ्यां विलिहीत कासी ससैन्धवां वोष्णजलेन कृष्णाम् ॥ २० ॥ खादेद् गुडं नागरपिप्पलीभ्यां द्राक्षाञ्च सर्पिर्मधुनाऽवलिह्यात् । द्राक्षां सितां मागधिकाञ्च तुल्यां सशृङ्गवेरं मधुकं तुगाञ्च ॥ २१ ॥ लिह्याद् घृतक्षौद्रयुतां समांशां सितोपलां वा मरिचांशयुक्ताम् । धात्रीकणाविश्वसितोपलाश्च सञ्चूर्ण्य मण्डेन पिबेच्च दनः ॥ हरेणुकां मागधिकाञ्च तुल्यां दना पिबेत् कासगदाभिभूतः । उभे हरिद्रे सुरदारु शुण्ठीं गायत्रिसारञ्च पिबेत् समांशम् । बस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा दन्तीं द्रवन्तीञ्च सतिल्वकाख्यां । भृष्टानि सर्पीष्यथ बादराणि खादेत् पलाशानि ससैन्धवानि । कोलप्रमाणं प्रपिबेद्धि हिङ्गु सौवीरकेणाम्लरसेन वाऽपि । क्षौद्रेण लिह्यान्मरिचानि वाऽपि — ॥१५॥

A patient afflicted with cough should use a lambative composed of Pathya, sugar, Amalaka, fried paddy, Magadhi, and Sunthi pounded together and mixed with honey and clarified butter, or take Krsna and Saindhava salt with warm water. he should use Nagara and Pippali in combination with treacle, or use a lambative of the paste of Draksa mixed with honey and clarified butter. A compound composed of the equal parts of Draksa, sugar and Magadhika, or of Srngavera, Yastimadhu, and Tuga (Vamsa-locana) should be licked with honey and clarified butter; or a compound consisting of Sitopala (Sugar) and an equal quantity of Marica should be licked with honey and clarified butter. A compound consisting of Dhatri, Kana, Visva and Sitopala ( sugar) should be taken with curd-cream (Dadhi-manda ). A person suffering from an attack of cough should use Harenuka and Magadhika taken in equal parts and pounded together through the medium of curd. The two kinds of Haridra, Deva-daru, Sunthi and the pith of a Gayatritree pounded and mixed in equal parts, should be taken with the urine of a goat, or a pulverised compound consisting of Danti, Dravanti and Tilvaka should be taken. Leaves of Badara pasted with Saindhava salt and fried in clarified butter should be taken; or a Kola (two tolas) weight of Hingu should be taken with fermented rice-boilings (Sauviraka) or with the juice of acid fruit. Powdered Marica should be likewise licked with honey. 20-23.

Inhalation of Dhuma

***** भार्गीवचाहिङ्गुकृता च वर्तिः ॥ धूमे प्रशस्ता घृतसंप्रयुक्ता वेणुत्वगेलालवणैः कृता वा ॥ मुस्तेङ्गुदीत्वङ्मधुकाह्वमांसी-मनः शिलालैश्छगलाम्बुपिष्टैः । विधाय वर्तीश्च पयोऽनुपानं धूमं पिबेद् वातबलासकासी ॥ १६ ॥

Inhalation of Dhuma – The patient should be made to inhale the smoke of a burning Varti (medicinal stick) composed of Bhargi, Vaca and Hingu, pounded together and mixed with clarified buter, or of the scrapings of (green) bamboo’, Twaca, Ela and Lavana mixed with clarified butter. Similarly, a patient suffering from an attack of cough due to Vata and Kapha should inhale the smoke of a Varti prepared with Musta, bark of Ingudi, Yasti-madhu, Mansi, Manah Sila and Haritala pasted together with goat’s urine and then take a draught of milk. 24-26.

पिबेच्च सीधुं मरिचान्वितं वा तेनाशु कासं जयति प्रसह्य । द्राक्षाम्बुमञ्जिष्ठपुराह्वयाभिः क्षीरं शृतं माक्षिकसंप्रयुक्तम् ॥ २७ ॥ निदिग्धिकानागरपिप्पलीभिः खादेच्च मुद्गान् मधुना सुसिद्धान् ॥ २८ ॥ उत्कारिकां सर्पिषि नागराढ्यां पक्त्वा समूलैस्त्रुटिकोलपत्रैः । एभिर्निषेवेत कृताञ्च पेयां तन्वीं सुशीतां मधुना विमिश्राम्

In the alternative, Sidhu ( a kind of wine) should be taken in combination with Marica, whereby a fit of cough would be instantaneously subdued. Milk duly boiled and cooked with the admixture of Draksa, Ambu (Balaka), Manjistha and pura should be taken with honey. Well-boiled Mudga pulse should be taken with powdered Kanta-Karika, Nagara and pippali mixed with honey³ Utkarika (a kind of confection) prepared with clarified butter, Mula+, Truti (Ela), leaves of Badara and a copious quantity of powdered Nagara should be used. A thin Peya prepared with the preceding drugs may be taken cold in combination with honey. 27-29.

1. Dulhana explains वेणुत्वक् as वंशदलं (leaves of bamboo).

2. Pura means Sallaki ( gum) or Guggulu-Dalhuna.

3. Dalhana reads कटुपीपगाढान् as a variant and explains that the powders of Tri-katu should be added in a large quantity in place of honey.

4. By the term “मूल” some mean मूलक (raddish), while others take it to mean the drugs of the Panca-mula-group.

Treatment of Vataja Kasa

यत् प्लीहि सर्पिर्विहितं षडङ्गं तद् वातकासं जयति प्रसह्य । विदारिगन्धादिकृतं घृतं वा रसेन वा वासकजेन पक्कम् ॥ ३० ॥ विरेचनं स्नैहिकमत्र चोक्तमास्थापनञ्चाप्यनुवासनञ्च । धूमं पिबेत् स्नैहिकमप्रमत्तः पिबेत् सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥ ३१ ॥ हिता यवाग्वश्च रसेषु सिद्धाः पयांसि लेहाः सघृतास्तथैव ॥ ३२ ॥

Treatment of Vataja Kasa — The medicated clarified butter mentioned in connection with the medical treatment of Plihodara (enlargement of spleen) and known as Sadanga-Ghrital proves equally curative in cases of Vataja-Kasa. Clarified butter duly cooked with the drugs of the Vidari-gandhadi group, or with the exrpressed juice of Vasaka, would also prove beneficial. Applications of purgatives with any Sneha, as well as those of Asthapana or Anuvasana-basti are recommended. Inhalation of Snaihika (oleaginous) Dhuma as well as potions of lukewarm clarified butter, gruels duly cooked with meatessence, milk and lambatives saturated with clarified butter, may be taken with advantage in such a case. 30-32.

Treatment of Kaphaja Kasa

प्रच्छर्दनं कायशिरोविरेकास्तथैव धूमाः कवलग्रहाश्च । उष्णाश्च लेहाः कटुका निहन्युः कफं विशेषेण विशोषणञ्च ॥ ३३ ॥ कटुत्रिकञ्चापि वदन्ति पथ्यं घृतं क्रिमिघ्नस्वरसे विपक्कम् । निर्गुण्डिपत्रस्वरसे च पक्कं सर्पिः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्॥ ३४ ॥

Treatment of Kaphaja Kasa – Cases of Kaphaja-Kasa readily yield to the use of emetics, purgatives, medicinal head-purgatives, medicinal gargles, hot and pungent lambatives as well as the inhalation of smoke (Dhuma ). Any articles of food which are emaciating (i.e., light, pacifying and small in quantity and even fasting) should more particularly be beneficial. A case of cough due to the action of the deranged bodily kapha is relieved by the use of Tri-katu,² or of clarified butter duly cooked with the expressed juice of Krmighna³ (Vidanga) or with the expressed juice of the leaves of Nirgundi. 33-34.

1. For Sadanga-ghrita, see chapter XIV, Para 18. It is better known as SatpalakaGhrita.

2. According to Vagbhata the clarified butter should be duly cooked with the Kalka of Tri-katu and with the decocton (Rasa) of Vidanga.

3. Some take ‘Krmighna’ to mean Vidanga, others take it to mean any antiparasitic drug, viz., the drugs of the Surasadi-gana-Dalhana. The infusion or decoction of Vidanga should be used if its expressed juice be not available.

॥३५॥ पाठाविडव्योषविडङ्गसिन्धु-त्रिकण्टरास्त्राहुतभुग्बलाभिः । शृङ्गीवचाम्भोधरदेवदारु-दुरालभाभार्ग्यभयाशटीभिः सम्यग्विपक्वं द्विगुणेन सर्पिर्निदिग्धिकायाः स्वरसेन चैतत् । श्वासाग्निसादस्वरभेदभिन्नान् निहन्त्युदीर्णानपि पञ्च कासान् ॥ ३६॥

A clarified butter duly cooked in combination with twice as much juice of Nidigdhika (Kantkari) and with the Kalka of Patha, Vitsalt, Vyosa, Vidanga, Saindhava, Tri-kantaka (Goksura ), Rasna, Chitraka, Bala, Srngi, Vaca, Musta, Deva daru, Duralabha, Bhargi, Abhaya and Sathi, proves curative in asthma, dulness of digestion, hoarseness, as well as the violent attacks of the five different types of cough. 35-36.

Pittaja and Ksayaja Kasa

विदारिगन्धोत्पलसारिवादीन् निःक्वाथ्य वर्गं मधुरञ्च कृत्स्नम् ॥ ३७॥ घृतं पचेदिक्षुरसाम्बुदुग्धैः काकोलिवर्गे च सशर्करं तत् । प्रातः पिबेत् पित्तकृते च कासे रतिप्रसूते क्षतजे च कासे ॥ ३८ ॥ खर्जूरभार्गीमगधाप्रियाल-मधूलिकैलामलकैः समांशेः । चूर्णं सिताक्षौद्रघृतप्रगाढं त्रीन् हन्ति कासानुपयुज्यमानम् ॥ ३९ ॥

Pittaja and Ksayaja Kasa – A case of cough of the Pittajatype,as well as the one due to the wasting (Ksaya) brought about by sexual excess, yields to the use every morning of the clarified butter, duly cooked with the decoction of the drugs of the Vidari-gaadhadi, Utpaladi, Sarivadi and the Madhura (i.e. Kakolyadi) groups and with the expressed juice of sugar-cane, water, milk and with the drugs of the Kakolyadi group as Kalka and with the addition of sugar as an after-throw. The three cases viz., Pittaja, Ksataja (ulcer-orignied) and Ksayaja (due to any wasting process in the system) of Kasa are relieved by the use of the compound prepared with Kharjura, Bhargi, Pippali, Priyala, Madhulika, Ela and Amalaka mixed in equal parts, and taken with a copious quantity of clarified butter, honey and sugar. 37-39.

रक्ताहरिद्राञ्जनवह्निपाठामूर्वोपकुल्या विलिहेत् समांशाः । क्षौद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्थे पिबेद् घृतञ्चेक्षुरसे विपक्कम् ॥ ४० ॥ चूर्णं पिबेच्चामलकस्य वाऽपि क्षीरेण पक्कं सघृतं हिताशी । चूर्णानि गोधूमयवोद्भवानि काकोलिवर्गश्च कृतः सुसूक्ष्मः । कासेषु पेयस्त्रिषु कासवद्भिः क्षीरेण सक्षौद्रघृतेन वाऽपि ॥ ४१ ॥ गुडोदकं वा क्वथितं पिबेद्धि क्षौद्रेण शीतं मरिचोपदंशम् ॥ ४२ ॥

Case of the Ksataja ( ulcerated) or Ksayaja (consumptive) Kasa, would become amenable to the use of a compound consisting of the equal parts of Rakta (Manjistha), Haridra Anjana (antimony), Chitraka, Patha, Murva and Pippali pounded together and taken with honey, or of clarified butter duly cooked with the expressed juice of sugar-cane. Amalaka powder duly cooked with milk and taken in combination with clarified butter would prove efficacious. Persons afflicted with the three types of cough may take with benefit the fine powders of wheat, barley as well as of the drugs of the Kakolyadi group, with milk and clarified butter. Treacle boiled with water should be taken, when cold, with honey and with Marica taken at intervals by biting it. 40-42

Kalayana Guda

प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्त्वार्धऽतुलां गुडस्य । चूर्णीकृतैर्ग्रन्थिकचव्यजीरव्योषेभकृष्णाहपुषाजमोदैः विडङ्गसिन्धुत्रिफलायवानी-पाठाग्निधान्यैश्च पिचुप्रमाणैः । दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टावष्टौ च तैलस्य पचेद् यथावत् ॥ ४४ ॥ भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टस्त्रिसुगन्धियुक्तम् । तं अनेन सर्वे ग्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशो ( थ ) षाः ॥ ४५ ॥ शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरर्हतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः । बन्ध्यामयनाशनः स्यात् कल्याणको नाम गुडः प्रतीतः ॥ ४६ ॥ ॥ ४३ ॥ स्त्रीणाञ्च

Kalayana Guda — Three Prastha measures of the expressed juice of Amalaka and half a tula measure (six seers and a half) of treacle should be duly cooked with eight-pala-weight of powdered Trivrit (lightly fried) with eight-pala measures of oil. Powdered Granthika (Pippali-roots), Cavya, Jiraka, Vyosa, Gaja-pippali, Hapusa, Ajamoda, Vidanga, Saindhava, Triphala, Yavani, Patha, Chitraka and Dhanya each weighing a Picu weight (two Tolas) should then be added to it as an after-throw and the whole compound should be scented with the three scented drugs (Tvak, Ela and Patra). The patient should take an Aksa (two Tola) weight of this preparation. The medicine thus prepared is called Kalyanaka Guda and it proves curative in cases of Grahani, cough, asthma, hoarseness of voice and phthisis. It serves to imrpove appetite, increase the semen of males and remove sterility in females. There is no special restriction about the regimen of diet and conduct when it is used. 43-46.

Agastya Leha

। ॥४७॥ द्विपञ्चमूलेभकणात्मगुप्ता-भार्गीशठीपुष्करमूलविश्वान् पाठामृताग्रन्थिकशङ्खपुष्पी-रास्नाग्न्यपामार्गबलायवासान् द्विपालिकान् न्यस्य यवाढकञ्च हरीतकीनाञ्च शतं गुरूणाम् । द्रोणे जलस्याढकसंयुते च क्वाथे कृते पूतचतुर्थभागे । पचेत् तुलां शुद्धगुडस्य दत्त्वा पृथक् च तैलात् कुडवं घृताच्च । चूर्णञ्च तावन्मगधोद्भवाया देयञ्च तस्मिन् मधु सिद्धशीते ॥ ४८ ।। रसायनात् कर्षमतो विलिह्याद् द्वे चाभये नित्यमथाशु हन्यात् । तद्राजयक्ष्मग्रहणीप्रदोष-शोफाग्निमान्द्यस्वरभेदकासान् ।। ४९ ॥ पाण्ड्वामयश्वासशिरोविकारान् हृद्रोगहिक्काविषमज्वरांश्च । नेधाबलोत्साहमतिप्रदञ्च चकार चैतद् भगवानगस्त्यः ॥ ५० ॥

Agastya Leha – Two palas each of the drugs known as Dasamula, Gaja-pippali, atma-gupta, Bhargi, Sathi, Puskara-roots, Sunthi, Patha, Gulanca, Granthika (pippali-roots), Samkha-puspi, Rasna, Chitraka, Apamarga, Bala and Duralabha and one adhaka (half a seer) of Yava together with one hundred large-sized Haritaki should be boiled with one Drona measure of water and taken down from the oven with its three quarter part evaporated in the process. It should then be filtered through a piece of linen. A Tula weight of treacle should be dissolved in the above decoction and duly cooked with the addition of a Kudava measure each of oil and clarified butter. When the cooking is finished, powdered pippali should be added as an afterthrow and honey should be mixed with it, when cooled. One Karsa weight of this elixir Leha should be licked every day in combination with two Abhayas. It conquers cases of phthisis, Grahani edema, dulness of appetite, hoarseness of voice, cough, Pandu, asthma, head-ache (Siroroga), Hrdroga (diseases of the heart), hiccough and Visama Jwara. A regular use of this elixir improves strength and memory, imparts vigour of mind and energy of action and removes disinclination to work. It was first concocted by the holy sage, Agastya. 47-50.

कुलीरशुक्तीचटकैणलावान् निःक्वाथ्य वर्गं मधुरञ्च कृत्स्नम् । पचेद् घृतं तत् तु निषेव्यमाणं हन्यात् क्षतोत्थं क्षयजञ्च कासम् ॥ ५१ ॥ शतावरीनागबलाविपक्कं घृतं विधेयञ्च हिताय कासिनाम् ॥ ५२ ॥

Clarified butter duly cooked with the decoction made by boiling the drugs of the Madhura or any other suitable group with the essence of Kulira (crab), sukti, Cataka, Ena-deer and Lava proves curative in the case of cough due to the presence of any ulcer (in the lungs) or to any wasting process in the system. The use of clarified butter duly cooked with Satavari, Naga-bala and Bala prove beneficial to a person afflicted with cough. 51-52.

– इति सुश्रुत संहितायामुत्तरतन्त्रे कासप्रतिषेधव्याख्यानाम द्विञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

Thus ends of the fifty-second chapter of the Uttara Tantra in the Susruta Samhita which deals with the ( symptoms and) treatement of cough.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Table of Contents