- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Sushruta SamhitaAdhyayan Sampradaniyam Adhaya - Classification of Ayurveda - Sushrutasamhita Sutrasthana Chapter 3

Adhyayan Sampradaniyam Adhaya – Classification of Ayurveda – Sushrutasamhita Sutrasthana Chapter 3

अथातोऽध्ययनसम्प्रदानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

Now we shall discuss the Chapter which deals with the classification of Ayurveda and the order [in which the venerable Dhanvantari discoursed on them to his pupils]. AdhyayanaSampradaniya. 1

प्रागभिहितं सविंशमध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु । तत्र सूत्रस्थानमध्यायाः षट्चत्वारिंशत् । षोडश निदानानि । दश शारीराणि । चत्वारिंशच्चिकित्सितानि । अष्टौ कल्पाः । तदुत्तरं षट्षष्टिः ॥२॥

It has been stated before, that a hundred and twenty chapters have been distributed among the five parts or subdivisions (of the present work) in the following order: Forty six in the part of Definitive Aphorisms (Sutra-Sthana); sixteen in the part dealing with the Etiology of diseases (Nidana); ten in the part explaining the Anatomy and physiology of the human body (Sarira Sthana); forty in the part of Therapeutics (Cikitsa-sthana); and eight in the part dealing with poisons and their antidotes (Kalpa-Sthana). In addition to these the Uttara-Tantra consists of sixty-six chapters. 2

वेदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तथाध्ययनदानिकः । प्रभाषणाग्रहरणावृतुचर्य्याऽथ यान्त्रिकः ॥३॥

शस्त्रावचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम् । अग्निकर्म्मजलौकाख्यावध्यायौ रक्तवर्णनम् ॥ ४ ॥

दोषधातुमलाद्यानां विज्ञानाध्याय एव च। कर्णव्यधामपक्वैषावालेपो हिताहितो व्रणप्रश्नो व्रणास्रावश्च यः पृथक् ।

कृत्याकृत्यविधिर्व्याधिसमुद्देशीय एव व्रण्युपासनम् ॥५॥ च॥ ६ ॥

विनिश्चयः शस्त्रविधौ प्रनष्टज्ञानिकस्तथा । दूतस्वप्ननिदर्शनम् ।।७।।

शल्योद्धृतिव्रणज्ञानं पञ्चेन्द्रियं तथा च्छाया स्वभावाद् वैकृतं तथा । वारणो युक्तसेनीय युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकौ ।।८।।

मिश्रकाख्यो द्रव्यगणः संशुद्धौ शमने च यः । द्रव्यादीनाञ्च विज्ञानं विशेषो द्रव्यगोऽपरः ।। ९ ।।

रसज्ञानं वमनार्थमध्यायो रेचनाय च । द्रवद्रव्यविधिस्तद्वदन्नपानविधिस्तथा सूचनात् सूत्रणाच्चैव सन्धानाच्चार्थसन्ततेः ।

षट्चत्वारिंशदध्यायं सूत्रस्थानं सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥११ ।। ।।१०।।

Metrical texts: The Sutra-Sthana which contains forty-six chapters, is so called because it discusses in the form of hints, arranges in the form of aphorisms and connects by links topics relating to longevity. Chapter 1. Describes the origin of the science of the Ayurveda. 2. Relates to the formal initiation of a pupil into the science of medicine. 3. Deals with the classification and order of the study of the Ayurveda. 4. Dwells on general interpretations and explanations of subjects studied. 5. Treats of preliminary preparations for surgical operations. 6. Deals with seasons and their influence on health and drugs. 7. Treats of surgical appliances. 8. Describes surgical instruments. 9. Gives practical instructions for surgical operations. 10. Dwells on the duties of medical men preliminary to their commencing practice. 11. Pharmacy of alkalies (potential cauteries). 12. Cauteries and the rules to be observed in their use. 13. Leeches how and which to use). 14. Blood. 15. Dwells on the study of development and non-development of the humorous constituents of the body and exerements. 16. The ceremony of piercing the lobules of the ears. 17. How to distinguish between suppurating and non suppurating swellings. 18. Dressings and bandage of ulcers. 19. The management of patients with ulcers etc. 20. The salutary and nonsalutary effects of regimen, etc. 21. The decisive modes in the treatment of sores etc. 22. The opening of abscesses etc. 23. General rules to be observed in the treatment of curable and incurable (surgical diseases. 24. The nature of diseases in general. 25. The (eight different) ways of using surgical instruments. 26. The exploration of splinters lost (deep seated) in the body. 27. The extraction of splinters. 28. How to know favourable and unfavourable terminations in surgical diseases. 29. The favourable or unfavourable prognosis in diseases as known from messengers, omens and dreams. 30. Prognosis from the perversion of sense perception. 31. Prognosis based on the altered condition of features, etc. 32. Prognosis based on the perversion in the external appearances of the body. 33. Palliative treatment of incurable diseases. 34. The precautions to be taken (against dangers, such as poisoning of water etc.) by a medical man for the safety of a king whose army is on the march. 35. Clinical observations made by physicians. 36. Miscellaneous subjects connected with the treatment of injuries and surgical diseases. 37. The examination of the soil for the selection of vegetable products growing on it to be used as medicines. 38. Classification of drugs according to their therapeutical uses. 39. The two classes of drugs which cleanse the system [by evacuating bad humours] and drugs which pacify the irritated humours. 40. Drugs, their flavours, properties and maturity. 41. The properties of drugs specially considered. 42. Flavours. 43. The choice of emetics. 44. The choice of purgatives. 45. Liquids. 46. Food and drink. 3-11

वातव्याधिकमशांसि साश्मरिश्च भगन्दरः । कुष्ठमेहोदरा मूढ़ो विद्रधिः परिसर्पणम् ।। १२ ।।

ग्रन्थि वृद्धि – भग्न-शूक क्षुद्राश्च मुखरोगिकम् । हेतुलक्षणनिर्देशान्निदानानीति षोड़श ।।१३।।

From their investigating the (pathological) causes and symptoms of diseases, they are called Nidana (etiology) and are sixteen in number.

Chapter 1. Causes and symptoms of diseases caused by wind. 2. Hoemorrhoids. 3. Urinary calculi 4. Fistulae. 5. Skin diseases (Kushtha). 6. Urethral discharges. 7. Abdominal tumours and dropsy. 8. Abortion and unnatural labours. 9. Abscesses. 10. Erysipelas and Carbuncles. 11. Tumours 12. Scrotal tumours. 13. Fractures (and dislocations) 14. Diseases of the male organ of generation caused by Shuka. 15. Minor ( and miscellaneous) diseases. 16. Diseases of the mouth. 12-13

भूतचिन्ता रजः शुद्धिर्गर्भावक्रान्तिरेव च। व्याकरणञ्च गर्भस्य शरीरस्य च यत् स्मृतम् ।।१४।।

प्रत्येकं मर्म्मनिर्देश: शिरावर्णनमेव च । शिराव्यधो धमनीनां गर्भिण्या व्याकृतिस्तथा ।। १५ ।।

निर्दिष्टानि दशैतानि शारीराणि महर्षिणा । विज्ञानार्थं शरीरस्य भिषजां योगिनामपि ।।१६।।

The great sage has devoted ten chapters to the subject of Anatomy and Physiology ( Sarira-Sthana) for medical men and contemplative saints to learn the component parts of the human body. They are :

Chapter 1. Cosmology. 2. Healthy and unhealthy) condition of male and female germs. 3. Development of the foetus. 4. Analytical description of the foetus. 5. Component parts of the body. 6. Investigation of each vital-part. 7. Description of the veins. 8. Venesection. 9. Arteries. 10. Pregnancy (child-birth and management of women in child-birth and of children). 14-16

द्विव्रणीयो व्रणः सद्यो भग्नानां वातरोगिकम् । महावातिकमशसि साश्मरिश्च भगन्दरः ।।१७।।

कुष्ठानां महताञ्चापि मैहिकं पैडिकं तथा । मधुमेहचिकित्सा च तथा मूढगर्भचिकित्सा च विद्रधीनां विसर्पिणाम् । चोदरिणामपि ।।१८ ।।

ग्रन्थिवृद्धचुपदंशानां तथा च क्षुद्ररोगिकम् ।।१९।।

शूकदोषचिकित्सा च तथा च मुखरोगिणाम् । शोफस्थानागतानाञ्च निषेधो मिश्रकं तथा ।। २० ।।

बाजीकरच यत् क्षीणे सर्व्वाबाधशमोऽपि च । मेघायुष्करणञ्चापि स्वभावव्याधिवारणम् ।। २१ ।।

निवृत्तसन्तापकरं कीर्त्तितञ्च रसायनम् । स्नेहोपयौगिकः स्वेदो वमने च विरेचने । ॥ २२ ॥

तयोर्व्यापच्चिकित्सा च नेत्रबस्तिविभागिकः । नेत्रबस्तिविपत्सिद्धिस्तथा निरूहक्रमसंज्ञश्च चोत्तरबस्तिकः ।। २३ ।।

तथैवातुरसंज्ञकः । धूमनस्यविधिश्चान्त्यश्चत्वारिंशदिति स्मृताः ॥ २४ ॥

प्रायश्चित्तं प्रशमनं चिकित्सा शान्तिकर्म्म च । पर्य्यायास्तस्य निर्दिष्टांश्चिकित्सास्थानमुच्यते । ॥ २५ ।।

The division of Therapeutics, (Cikitsitam) includes (amongst others) the modes of treating diseases by medicines, expiatory ceremonies, propitiatory rites, and tranquillizing efforts. Forty chapters have been devoted to this division. Chapter 1. Treatment of two varieties of ulcers. 2. Treatment of instant wounds and ulcers resulting therefrom. 3. Fractures and dislocations. 4. Diseases of wind. 5. Grievous maladies caused by wind. 6. Haemorrhoids. 7. Urinary calculi. 8. Fistulae. 9. Skin diseases. 10. Grievous skin diseases. 11. Urethral discharges. 12. Warts, pustules and sores caused by urethral discharges. 13. Diabetes. 14. Abdominal Dropsy. 15. Abortions and unnatural labours. 16. Abscesses. 17. Erysipelas and Carbuncles. 18. Tumours. 19. Scrotal tumours and Syphilis. 20. Minor diseases. 21. Diseases of the male genital organ caused by Shuka 22. Diseases of the mouth. 23. Swellings. 24. Prophylactic treatment against diseases in general. 25. Miscellaneous diseases. 26. Tonics for virile debility. 27. Tonics for general debility. 28. Remedies for increasing mental powers and duration of life. 29. Remedies for innate maladies. 30. Means for removing wordly distresses. 31. Treatment of diseases where oleaginous substances are useful. 32. Treatment by diaphoretics. 33. Emetics and Purgatives. 34. Treatment for mishaps from the injudicious use of emetics and purgatives. 35. Nozzles and pipes, and enema apparatus. 36. Mishaps from injudicious use of enemas. 37. Enemas and injections. 38. Clysters. 39. Treatment of complications in general. 40. Inhalation, fumigations, gargarismata, etc. 17-25

अन्नस्य रक्षा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च । सर्पदष्टविषज्ञानं तस्यैव च चिकित्सितम् ॥ २६ ॥

दुन्दुभेर्मूषिकाणाञ्च कीटानां कल्प एव च । अष्टौ कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात् ।। २७ ।।

From their proposing remedies against poisons, they are called Kalpas and are eight in number.

Chapter 1. Preservation of food. 2. Vegetable and inorganic poisons. 3. Poisions from organic creation. 4. Snake poison. 5. Treatment of snake-bites 6. Rat-bite and its treatment. 7. Emitting the sound of kettle-drums (for the elimination of poison). 8. Antidotes for and treatment of venomous insect-stings. 26-27

अध्यायानां शतं अतः परं स्वनाम्नैव विंशमेवमेतदुदीरितम् । तन्त्रमुत्तरमुच्यते ।। २८ ।।

अधिकृत्य कृतं यस्मात् तन्त्रमेतदुपद्रवान् । औपद्रविक इत्येष तस्यग्यत्वान्निरुच्यते ।।२९।।

सन्धौ वर्त्मनि शुक्ले च कृष्णे सर्व्वत्र दृष्टिषु । संविज्ञानार्थमध्याया गदानान्तु प्रति प्रति ॥ ३० ॥

चिकित्साप्रविभागीयो वाताभिष्यन्दवारणः । पैत्तस्य श्लैष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैव च ||३१||

लेख्यभेद्यनिषेधौ च छेद्यानां वर्त्मदृष्टिषु । क्रियाकल्पोऽभिघातश्च कर्णोत्थास्तच्चिकित्सितम् ॥ ३२ ॥

प्राणोत्थानाञ्च विज्ञानं तद्गदप्रतिषेधनम् । प्रतिश्यायनिषेधश्च शिरोगदविरेचनम् ।। चिकित्सा तद्गदानाञ्च शालाक्यं तन्त्रमुच्यते ॥ ३३ ॥

Thus a synopsis of one hundred and twenty chapters has been given. Now here follows the supplementary division called after its own name (Uttara-Tantra).

The Chapter on Sympathetic diseases is placed first, at this division has for its main object the description of such diseases and their treatment. 2. Diseases of the joinings (margin of the eyelids) of the eyeball. 3. Diseases of the eyelids. 4. The Sclerotic of the eye. 5. The Cornea. 6. The eyeball, as a whole. 7. Diseases of the pupil. 8. Treatment of eye diseases. 9. Prophylactic and curative treatment of wind affections of the eye and ophthalmia. 10. Treatment of Bile. affections of the eye and ophthalmia. 11. Treatment of Phlegm affections of the eye and ophthalmia. 12. Treatment of Blood affections of the eye. 13. Treatment of affections in which scarfication is needed. 14. Treatment in which paracentesis is needed. 15. Treatment by incisions. 16. Entropium and ectropium 17. Treatment of the diseases of the pupil and vision. 18. General rules regarding ophthalmic medicine and surgery. 19. Treatment of traumatic affections of the eyeballs. 20. General signs and symptoms of ear diseases. 21. Treatment of ear diseases. 22. Signs and symptoms of nose affections. 23. Treatment or nose affections. 24. Treatment of nasal catarrh. 25. Signs and symptoms of cranial diseases. 26. Treatment of cranial affections. These (twenty-six chapters) form the end of the eight divisions of the Ayurveda, called Salakya. 28-33

नवग्रहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम् ॥ ३४ ॥

अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक् । पूतनायास्तथान्याया मण्डिका शीतपूतना ।। ३५ ।।

नैगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिजा कौमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेषु च कीर्त्तितम् | ॥३६॥

Chapter 27. Signs of diseases caused by the Navagrahas. 28. Prophylactic treatment of diseases caused by Skanda. 29. Treatment of convulsions caused by Skanda. 30. Treatment of sakuni affections. 31. Treatment of Revati affections. 32. Treatment of Putana. 33. Treatment of Andha Putana. 34. Treatment of Sita Putana. 35. Treatment of Mukhamandika. 36. Treatment of Naigamesa. 37. Origin of the nine Grahas. 38. Diseases of the Vagina (and internal female genital organs). These twelve chapters together with what is included in (the last chapter of the division on anatomy, (form the fifth division of the Ayurveda) called KaumaraTantra. 34-36

ज्वरातिसारशोषाणां गुल्महृद्रोगिणामपि । पाण्डूनां रक्तपित्तस्य मूर्च्छायाः पानजाश्च ये ।। ३७ ।।

तृष्णायाश्छर्दि हिक्कानां निषेधः श्वासकासयोः । स्वरभेदचिकित्सा च क्रिम्युदावर्त्तिनोः पृथक् ॥ ३८ ॥

विसूचिकारोचकयोर्मूत्राघातविकृच्छ्रयोः इति कायचिकित्सायाः शेषमत्र प्रकीर्त्तितम् ।।३९ ।।

Chapter 39. Fevers and their treatment. 40. Enteric Catarrh and its treatment. 41. Consumption and its treatment. 42. Diseases of the abdominal glands and their treatment. 43. diseases of the heart (Angina Pectoris) etc. 44. Anaemia and allied diseases and their treatment. 45. Haemorrhagic affections and their treatment. 46. Apoplectic diseases and their treatment. 47. Diseases from excessive drinking and their treatment. 48. Symptoms, causes, and treatment of excessive thirst. 49. Causes, symptoms and treatment of vomiting. 50. Causes, symptoms and treatment of Hiccough. 51. Causes, symptoms, and treatment of Dyspnoea. 52. Causes, symptoms and treatment of cough. 53. Aphonia. 54. Entozoa. 55. Causes, symptoms and treatment of retention of excrements. 56. Causes, symptoms and treatment of Dyspeptic and Choleric diarrhoea, 57. Anorexia and its treatment. 58. Causes, symptoms and treatment of cystic and urethral affections. 59. Causes and treatment of urine diseases. These (twentry one chapters describe the remaining diseases of Kayacikitsa; (which forms the third division of the Ayurveda). 37-39

अमानुषनिषेधश्च तथापस्मारिकोऽपरः । उन्मादप्रतिषेधश्च भूतविद्या निरुच्यते ॥४०॥

Chapter 60. Causes, symptoms and treatment of diseases caused by superhuman powers. 61. Causes symptoms and treatment of Epilepsy. 62 Mania. These (three chapters from the Bhuta Vidya, the fourth division of the Ayurveda). 40

रसभेदाः स्वस्थवृत्तिर्युक्तयस्तान्त्रिकाश्च याः ।

दोषभेदा इति ज्ञेया अध्यायास्तन्त्रभूषणाः ॥४१॥

Chapter 63. on the different varieties of flavour. 64. General rules for the preservation of health. 65. Deductions and inductions drawn from the texts and study of the Ayurveda. 66. On the varieties of morbid elements (humours). These four chapters are to be understood as being supplementary, and as ornaments to this division. 41

श्रेष्ठत्वादुत्तरं ह्येतत् तन्त्रमाहुर्महर्षयः । बह्वर्थसंग्रहाच्छ्रेष्ठमुत्तरञ्चापि पश्चिमम् | ॥४२॥

This last division from it superiority over the others, the great sages have called the Excellent (Uttara). From the information it gives on varies subjects, it is called the best, the permanent and the last. 42

शालाक्यतन्त्रं कौमारं चिकित्सा कायिकी च या । भूतविद्येति चत्वारि तन्त्रे तूत्तरसंज्ञिते ॥४३॥

वाजीकरं चिकित्सासु रसायनविधिस्तथा । विषतन्त्रं पुनः कल्पाः शल्यज्ञानं समन्ततः ॥४४॥

इत्यष्टाङ्गमिदं तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम्। विधिनाधीत्य युञ्जाना भवन्ति प्राणदा भुवि |॥ ४५ ॥

This division which is called the last, there are included four divisions (of the Ayurveda, viz, Salakya, ( treatment of diseases of parts situated above the clavicles), 2 Kaumarabhrtya (management of children), 3 Kayacikitsa general diseases) and 4 Bhuta-Vidya.

The division (named) Vajikarana (on the strengthening of virile power, etc.) and Rasayana remedies preserving vigor, etc.) have been included in the (fourth) division (of this treatise called Cikitsa.

The doctrine of antidotes comes under the head of Kalpa of this treatise and Salya (surgery) is incidentally treated throughout the book. Thus these are the eight limbs ( divisions) of the Science of Medicine proclaimed (to the world) by the original god. Those, who study them with due care and make use of the knowledge with caution, shall preserve the lives of men on this earth. 43-45

एतदवश्यमध्येयमधीत्य च कर्म्माप्यवश्यमुपासितव्यम्, उभयज्ञो हि भिषग् राजार्हो भवति ॥४६॥

It is imperatively necessary that the book should be read; and after having read it one should attend to the practice (of the science). The physician who has learnt these both, is fit to be honoured by kings. 46

भवन्ति चात्र

यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्म्मस्वपरिनिष्ठितः। स मुह्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम् ॥४७॥

यस्तु कर्म्मसु निष्णातो घाष्टर्चाच्छास्त्रबहिष्कृतः । स सत्सु पूजां नाप्नोति बधञ्चार्हति राजतः ॥४८॥

उभावेतावनिपुणावसमर्थी अर्द्धवेदधरावेतावेकपक्षाविव स्वकर्म्मणि| द्विजौ ॥४९ ।।

ओषध्योऽमृतकल्पास्तु शस्त्राशनिविषोपमाः । भवन्त्यज्ञैरुपहृतास्तस्मादेतान् विवर्ज्जयेत् ॥५०॥

स्नेहादिष्वनभिज्ञा ये छेद्यादिषु च कर्म्मसु । ते निघ्नन्ति जनं लोभात् कुवैद्या नृपदोषतः ||५१ ।।

यस्तूभयज्ञो मतिमान् स समर्थोऽर्थसाधने । आहवे कर्म्म निर्व्वोढुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ ५२ ॥

Authoritative verses on the subject: A physician, well versed in the principles of the science of medicine (Ayurveda), but unskilful in his art through want of practice, loses his wit at the bedside of his patient, just as a coward is at his wit’s end to determine what to do when for the first time he finds himself in the ranks of a contending army. On the other hand a physician, experienced in his art but deficient in the knowledge of the Ayurveda, is condemned by all good men as a quack and deserves capital punishment at the hands of the king. Both these classes of physicians are not to be trusted, because they are inexpert and half educated. Such men are incapable of discharging the duties of their vocation, just as a one-winged bird is incapable of taking flight in the air. Even a panacea or a medicine of ambrosial virtues administered by an unpractised or ignorant physician, will prove positively baneful as a draught of poison, or a blow with a weapon, or a thunder-bolt. A physician, ignorant of the science and art of surgery and emollient measures Sneha-karma, etc. is but a killer of men out of cupidity, and who is allowed to carry on his nefarious trade only through the inadvertence of the king. A physician well ersed in the principles of surgery, and experienced in the practice of medicine, is alone capable of curing distempers, just as only a two-wheeled cart can be of service in a field of battle. 47-52

अथ वत्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधारय मया प्रोच्यमानम् । अथ शुचये कृतोत्तरासङ्गायाव्याकुलायोपस्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाशक्ति गुरुरुपदिशेत् पदं पादं श्लोकं वा । ते च पदपादश्लोका भूयः क्रमेणानुसन्धेयाः । एवमेकैकशो घटयेदात्मना अद्भुतमविलम्बितमविशङ्कितमननुनासिकं वौष्ठहस्तैरनभिनीतं सुसंस्कृतं नात्युच्चैर्नातिनीचैश्च स्वरैः पठेत् । न चान्तरेण कश्चिद् ब्रजेत् तयोरधीयानयोः ।।५३।। चानुपठेत् । व्यक्ताक्षरमपीडितवर्णमक्षिभु

Now hear me, O child, describe the mode of studying (the present science of the Ayurveda). The pupil having worshipped and recited his daily prayers should calmly sit near his preceptor, pure in body and mind, who should teach him a full Sloka (or couplet of the Ayurveda), or a half or a quarter part thereof, adapted to his intellectual capacity. Then he should make a full and elaborate paraphrase of the recited couplet or any part thereof, and ask his pupils individually to do the same. When the pupils have paraphrased the same to the satisfaction of the preceptor, he should again recite the same stanza or couplet. The passages or slokas should not be recited too hastily, nor drawled out in a timid or faltering voice, nor with a nasal intonation. The voice should be neither too loud, nor too weak, but each sound should be clearly and distinctly uttered, and the lips, the eyes, the eyebrows, and the hands, etc. should not be lifted or moved to keep time with the recitation. No one should be allowed to pass between the pupil and the preceptor at the time of study. 53

भवतश्चात्र । दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्ज्जितः शुचिर्गुरुपरो । पठेदेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रान्तमाप्नुयात् ।।५४ ।। वाक्सौष्ठवेऽर्थविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म्मनैपुणे। तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः ॥५५ ।।

Authoritative verses on the subject: A pupil who is pure obedient to his preceptor, applies himself steadily to his work, and abandons laziness and excessive sleep, will arrive at the end of the science (he has been studying).

A student or a pupil, having finished the course of his studies, would do well to attend to the cultivation of fine speech and constant practice in the art he has learnt, and make unremitting efforts towards the attainment of perfection (in the art). 54-55

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेऽध्ययनसम्प्रदानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ।।३।।

Thus ends the third Chapter of the Sutrasthana in the Susruta-Samhita which deals with the Classification of the Ayurveda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme